П рез юни общият показател на бизнес климата намалява с 4 пункта в сравнение с предходния месец, като понижение на показателя е регистрирано в промишлеността и строителството, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

През юни общият показател на бизнес климата намалява с 4 пункта в сравнение с предходния месец, като понижение на показателя е регистрирано в промишлеността и строителството, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" спада с 8.4 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Показателят "бизнес климат в строителството" се понижава с 6.5 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Бизнес климатът в търговията на дребно запазва приблизително нивото си от май. Прогнозите на търговците на дребно за развитието на бизнеса през следващите шест месеца са неблагоприятни, като и очакванията им относно обема на продажбите през следващите три месеца са резервирани.

Бизнес климатът в сектора на услугите нараства с 2.7 пункта, което се дължи на позитивните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията.