О бщият индекс на цените на производител в България през февруари се увеличава с 1,3% спрямо януари, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Годишното изменение е 3,1%.

Общият индекс на цените на производител в България през февруари се увеличава с 1,3% спрямо януари, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Годишното изменение е 3,1%.

Индексите на цените на производителите измерват месечното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани от българските предприятия и продадени на вътрешния пазар или директно изнесени на международния пазар, сочи методологията на НСИ. Цената на производител е цената "на вратата" на предприятието и включва всички отстъпки и други намаления, но без акцизи и ДДС.

Данните на статистиката показват, че през февруари има повишение на месечна база на цените в преработващата промишленост - с 2%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 3,1%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,3%.

НСИ отчита по-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост при производството на основни метали - с 5,4%, производството на химични продукти - с 2,9%, и производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2,5%. Съществено понижение на цените има при: производството на тютюневи изделия - с 1,3%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло и обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - по 1%.

Общият индекс на цените на производител през февруари расте на годишна база с 3,1%. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - със 17,4%, в преработващата промишленост - с 3,3%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,6%.

В НСИ изчисляват, че по-значителен ръст е отчетен при: производството на основни метали - с 29,9%, производството на химични продукти - с 4,8%, и производството на хранителни продукти - с 3,7%. Съществено намаление на цените се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2,9%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 1,7%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през миналия месец се увеличава с 0,9% спрямо януари. На месечна база повишение е регистрирано в добивната промишленост - с 5,6%, и в преработващата промишленост - с 1,5%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление с 0,5%.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти - с 5,3%, производството на основни метали - с 2,4%, производството на метални изделия, без машини и оборудване и производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - по 2,3%.

Понижение е отчетено при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.8%, и при производството на облекло - с 0,5%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари нараства за една година с 1,1%. Увеличение на цените на годишна база е регистрирано в добивната промишленост - с 16,6%, и в преработващата промишленост - с 1,2%, а намаление се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,8%.

В НСИ регистрират значителен годишен ръст в преработващата промишленост при производството на основни метали - с 18%, а за една година производството на химични продукти се увеличава с 9,3%. По-ниски цени са отчетени при производството на облекло - с 2,9%, и при производството на тютюневи изделия - с 0,8%.