К ъм края на май промишленото производство у нас намалява с 16.1% на годишна база. Най-значителен спад има при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – показателят е надолу с 60.6% за година, показват предварителните данни на НСИ.

Към края на май промишленото производство у нас намалява с 16.1% на годишна база. Най-значителен спад има при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – показателят е надолу с 60.6% за година, показват предварителните данни на НСИ.

Следват производството на тютюневи изделия и производството, некласифицирано другаде. Те имат спад от съответно 46.2% и 44.4%. При машините и оборудването с общо и специално предназначение също е отчетен спад от 39.3%. На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 16.9%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 15.5%, и в добивната промишленост - с 8.2%.

При някои показатели обаче е отчетен ръст. Производството на основни метали е нагоре с 16.2%, а на текстил и изделия от текстил (без облекло) – с 8.1%. Лекарствените продукти и вещества също растат, но с 5.1 на сто.

На месечна база обаче автомобилопроизводството расте с 52.2%, а направата на облекла с 18.9%. Близък по ръст е показателят за производство на текстил и изделия от текстил- той е нагоре с 18.7% спрямо април 2020 г. Произведените са и 14.1% повече мебели. Съществено намаление е регистрирано при производството на тютюневи изделия (18.6%), ремонта и инсталирането на машини и оборудване (16.1%) и при производството на лекарствени вещества и продукти (6.4%).