С промени в ЗУТ облекчават издаването на разрешение за строеж. Това предлага Координационният съвет на браншовите организации в строително-инвестиционния сектор. Инициативата за нормативна реформа ще се развива паралелно в две направления, съобщиха от Камарата на архитектите в България (КАБ).

С промени в ЗУТ облекчават издаването на разрешение за строеж. Това предлага Координационният съвет на браншовите организации в строително-инвестиционния сектор. Инициативата за нормативна реформа ще се развива паралелно в две направления, съобщиха от Камарата на архитектите в България (КАБ).

По-дългосрочният и радикален план включва създаването на изцяло нов закон под формата на кодекс, който да обедини и замени функциите на сега действащите Закон за устройство на територията (ЗУТ), Закон за регионалното развитие, Закон за устройството и застрояването на Столичната община и Закон за устройството на Черноморското крайбрежие. В по-краткосрочен аспект се предвижда да бъдат предложени спешни промени в тази посока в ЗУТ. Проектът за изменение и допълнение на ЗУТ ще бъде разработен и съгласуван в сътрудничество с Направление "Архитектура и градоустройство" (НАГ) към Столична община и след това внесен за разглеждане в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В момента


процедурите по издаване на разрешение за строеж са тромави и продължителни,

тъй като се изисква съгласуване и одобрение на всички проектни части в различни административни звена, посочват от Камарата. Издаването на документа отнема от 3 до 5 месеца, което затруднява инвестиционния процес. Необходима е оптимизация на процедурата, която да регулира функциите и да разпредели правилно отговорностите между всички участници в строително-инвестиционния сектор. За тази цел може да се приложи германския опит, при който процедурата е значително облекчена и се изисква по-малък обем документация, смятат от бранша.

В Германия разрешение за строеж се получава след одобряване на идейния проект и съответствието му с предвижданията на градоустройството. В техническата и работната фаза на проекта, отговорността за качеството и пълнотата на отделните части е на главния проектант. По този начин


не се дублират дейностите на администрацията и на експертите

- автори и консултанти на проекта.

Координационният съвет е създаден през есента на 2020 г. с цел обединяването на браншовите организации по ключовите теми и проблеми, свързани с развитието на строително-инвестиционния сектор. В съвета участват Камарата на архитектите в България, Камарата на строителите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на инженерите по геодезия, Съюзът на архитектите в България, Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти и Националната асоциация на строителните предприемачи.