981 са подадените жалби в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от абонати срещу лицензирани дружества от сферата на електроенергетиката, сочи годишният доклад на регулатора за 2020-а.

981 са подадените жалби в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от абонати срещу лицензирани дружества от сферата на електроенергетиката, сочи годишният доклад на регулатора за 2020-а.

От тях 154 са били свързани с качеството на електрическата енергия и услугите, в тях влизат и непредвидените прекъсвания на електрозахранването на абонатите. За ЧЕЗ тези жалби през 2020-а са били 92, за ЕВН – 26, и за Енерго-Про - 36. За 851 от тях комисията е образувала административни производства. Анализът им показва, че най-голям е броят на жалбите срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД. На второ място са жалбите срещу „Електроразпределение-юг“ ЕАД и „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, следвани от „Електроразпределение-север“ АД и „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД.

На водещо място през 2020 г. са жалбите във връзка с отчитане и фактуриране на електрическата енергия, в т.ч. твърдения за неточно отчитане, липса на реален отчет, неточна работа на тарифните превключватели, грешки при фактурирането на отчетените количества и начисляване на мрежови услуги. На второ място са жалбите, свързани с качеството на доставяната електрическа енергия - ниско напрежение в точката на присъединяване, чести спирания на електрозахранването, повреди в електрически уреди. Извършените проверки и измервания показаха висок процент на основателност поради което на дружествата бяха дадени задължителни указания в определени срокове да предвидят и изпълнят мерки за подобряване на качеството, пише още в доклада на КЕВР.

Останалите причини за оплаквания са корекции на количества потребена, но неизмерена и/или неточно измерена електрическа енергия, съмнения за точност на измервателните уреди, недоволство от мястото им на монтиране, неуведомяване за планова или периодична подмяна, неуведомяване или липса на свидетели при съставяне на констативни протоколи при подмяната им, преустановяване на електрическото захранване без основание и без предварително уведомяване, забавяне, включване на некоректни клаузи, неправомерно прекратяване на договори за присъединяване на нови обекти на потребители и производители на електрическа енергия, забавяне от страна на електроснабдителните дружества при издаване на документи за смяна на доставчик, забавяне и проблеми при сключване на договори за доставка на електрическа енергия, лошо техническо състояние, наличие на опасни съоръжения нарушени сервитути на енергийни обекти, проблеми при присъединяване на централи, използващи възобновяеми източници към електроразпределителните мрежи.