С ъбранието на академиците е избрало четирима нови академици на Българската академия на науките в областта на природоматематическите науки. Сред тях са служебният министър проф. Николай Денков и неговият заместник проф.Константин Хаджииванов.

Събранието на академиците е избрало четирима нови академици на Българската академия на науките в областта на природоматематическите науки. Сред тях са служебният министър проф. Николай Денков и неговият заместник проф.Константин Хаджииванов.

Те са избрани в направление „Химически науки“. Академик Николай Денков Денков в роден е през 1962 г.Световноизвестен учен в областта на химията – колоидно-дисперсни системи и техните приложения в индустрията и бита. Сред първите 2% на най-добрите учени в света според класацията на престижния Станфордски университет. Работи в Софийския университет „Св. Климент Охридски“- Факултет по химия и фармация. През 2018 г. е избран за член-кореспондент на БАН.

Академик Константин Иванов Хаджииванов е роден е през 1958 г.. Световнопризнат учен в областта на химията на повърхностите, която е в основата на важни процеси като адсорбция и катализ. Сред първите 2% на най-добрите учени в света според класацията на престижния Станфордски университет. Работи в Института по обща и неорганична химия на БАН. През 2012 г. е избран за член-кореспондент на БАН.

В направление „Математическите науки“ академик става Олег Кръстев Мушкаров.   Той е роден е през 1951 г. Математик на световно равнище, с научни приноси в такива модерни области като диференциалната геометрия, многомерния комплексен анализ и математическата физика, които са високо ценени в света. Със значим принос в издигането на равнището на извънкласната работа по математика с талантливи ученици в България и в чужбина. Работи в Института по математика и информатика на БАН. През 2012 г. е избран за член-кореспондент на БАН.

Академик Николай Витанов Витанов е избраникът в направление „Физически науки“. Той е роден е през 1964 г. Водещ учен в света по квантова информатика и кохерентен контрол на квантови системи. Сред първите 2% на най-добрите учени в света според класацията на престижния Станфордски университет. В момента е заместник-ректор по научната и проектната дейност на Софийския университет. През 2014 г. е избран за член-кореспондент на БАН.