24 центъра за подкрепа за личностно развитие ще получат 1 402 433 лв. по Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование“. Сред тях са и 3 астрономически обсерватории, които ще бъдат оборудвани с планетариуми.

24 центъра за подкрепа за личностно развитие ще получат 1 402 433 лв. по Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование“. Сред тях са и 3 астрономически обсерватории, които ще бъдат оборудвани с планетариуми.

Центровете за личностно развитие могат обзавеждат кабинети за занимания с различни науки, технологии, изкуства и спорт. Финансира се и осигуряване на литература и материали за работа на децата и учениците. Средства за оборудване на стаи за занимания по интереси ще получат и 4 ученически общежития. Целта на програмата е да се осигурят условия за развитие на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците, за кариерното им ориентиране и консултиране и за повишаване на качеството на образователния процес.

Министерският съвет отпусна и 505 581 лев. за проекти по Национална програма „Успяваме заедно“. С част от средствата 152 общински детски градини ще организират различни дейности с родители в подкрепа на плавния преход на децата от семейната среда в детската градина. Други 59 детски градини ще получат финансиране за прилагане и популяризиране на добри практики и иновации.