П роект „Дигитална раница - Моята България” беше представен по време на провелата се във Великотърновския университет, Межународната седмица „Български училища зад граница”.

Проект „Дигитална раница - Моята България” беше представен по време на провелата се във Великотърновския университет, Межународната седмица „Български училища зад граница”.

Проектът който ВТУ печели по програмата „Еразъм” е на стойност 94 396 евро и е с продължителност 23 месеца. Той представлява интерактивно помагало за обучение по български език в чужбина. Има за цел „да създаде устойчив модел на добра практика за дигитално формално и неформално обучение в извънредни ситуации от различен характер, включващ отворен достъп до образователни ресурси, насърчаване на активното учене чрез система от целенасочени дейности и оказване на подкрепа на учителите от българските училища зад граница. В резултат на изпълнение на проекта ще бъдат реализирани три нови иновативни продукта: електронна платформа, интерактивно учебно помагало и методическо ръководство за учители.”

Проектът беше представен пред около 40 учители от български училища в чужбина.

По време на Международната седмица бяха представени различни иницативи и готови продукти, сред които и новият комплект учебници „Български език за чужденци” на авторски колектив учени от ВТУ. В рамките на презетациите бяха представени доклади за: ролята на българските културно-просветни дружества зад граница за поддържане и съхранение на българския език, честване на български празници в училищата ни зад граница, представяне на добри практики в обучението по български език, история и география в българските неделни училища, извънкласните форми и дистанционното обучение за запазване на българското самосъзнание сред българчетата в чужбина и др.

В работата на форума взеха участие учители от българските училища в: Испания, Кипър, Чехия, Гърция, Австрия, Германия, Италия, Франция.