П рез 2020 г. на отчет в детските педагогически стаи /ДПС/ са водени 8 899 малолетни и непълнолетни за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, съобщи Националният статистически институт.

През 2020 г. на отчет в детските педагогически стаи /ДПС/ са водени 8 899 малолетни и непълнолетни за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, съобщи Националният статистически институт.

В сравнение с 2019 г. броят им намалява с 268, или с 2.9 на сто. Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни през 2020 г. е 1 324 на 100 хил. души от средногодишното население на възраст 8 - 17 години.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от две години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Броят на заведените на отчет в ДПС през 2020 г. малолетни и непълнолетни е 3 013

или 33.9 на сто от всички водени на отчет, като 74.9 на сто от тях са непълнолетни. В сравнение с 2019 г. броят на новозаведените намалява с 2.8 на сто. През 2020 г. снети от отчет в ДПС са 2 748 малолетни и непълнолетни или 30.9 на сто от водените на отчет през годината
За извършени противообществени прояви през 2020 г. през ДПС са преминали 5 289 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 3 652, или 69 на сто, а момичетата - 1 637 (31.0 на сто). През 2020 г. малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени престъпления, са 4 417.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления

Извършители на кражби са 2 222 или 50.3 на сто от всички малолетни и непълнолетни, преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти - 30.1 на сто (669 души), следват кражби от домове - 24.6 на сто (546 души), и взломни кражби - 12.1 на сто (268 души).
През 2020 г. в ДПС са регистрирани 941 пострадали от престъпления на възраст 8 - 17 години, от които 544 (57.8 на сто) са момчета и 397 (42.2 на сто) са момичета. Малолетните пострадали са 41.2 на сто, а непълнолетните - 58.8 на сто.
Сред жертвите на престъпления най-много са малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 342 (36.3 на сто). Следват пострадалите от нанесени телесни повреди - 185 (19.7 на сто), от блудство - 102 (10.8 на сто), и от грабежи - 45 (4.8 на сто).

Регистрираните в ДПС случаи на деца, жертви на изнасилване и на опит за изнасилване, са 12 (1.3 на сто)

През 2020 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували 5 001 възпитателни дела, от които 3 923 (78.4 на сто) са по предложения на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 4 416, като от тях в срок до един месец са решени 2 348 дела, или 53.2 на сто. Прекратени са 477 дела, или 9.5 на сто от образуваните възпитателни дела. В края на 2020 г. са останали несвършени 340 дела.
През отчетната година местните комисии са наложили 6 548 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 4 739 души на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 5 333 общественоопасни деяния.