С еминари и информационни срещи с родители, мотивационни кампании за детски градини и предотвратяване на дискриминацията са само част от дейностите, които ще се случват по Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2019-2021 г., обясни пред „Монитор“ директорът Мануела Радева.

Семинари и информационни срещи с родители, мотивационни кампании за детски градини и предотвратяване на дискриминацията са само част от дейностите, които ще се случват по Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2019-2021 г., обясни пред „Монитор“ директорът Мануела Радева.

„Съобразили сме се политиките за обхват и задържане на децата на правителството, за десегрегация, работа с родители и обмен на опит между различни училища“, заяви тя. Всички дейности зависят от района, в който се намират детските градини и училищата, потребностите на родителите и техните деца. Радева подчерта, че работа на центъра с учениците е през цялата година и не се припокрива с дейности за интеграция, финансирани по други национални програмите.

Дейностите, които ще се реализират по новата програма, са групирани в пет приоритета. Първият е насочен към взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда, което ще се случи с помощта на извънкласни дейности за интеркултурно образование, усвояване на социални знания и толерантно отношение и преодоляване на дискриминационни нагласи. Вторият цели образователна интеграция чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система, свързана с допълнителна работа с деца в риск от отпадане и задържането им в образователната система, подкрепа за продължаване на образованието в гимназиален етап и във висше образование. Ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация чрез мобилност за ученици, учители и родители чрез съвместни дейности между образователни институции за ефикасен педагогически обмен, съчетани със съвместни дейности на децата, учениците и родителите е задачата, поставена под третия приоритет.. Четвъртият приоритет е насочен към работата с родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна образователната среда и реализиране на различни форми на взаимодействие между родителите и образователните институции, дейности за създаване на мотивация у родителите за образованието на децата им. · Десегрегация на образователни институции и превенция на вторична сегрегация с помощта дейности, насърчаващи и подпомагащи провеждането на общински политики за десегрегация чрез предоставяне на различни услуги (образователни медиатори, допълнителни материали, транспорт и др.) е задача на последният приоритет в новата програма.

Програма за дейността на центъра, който е създаден през 2005 г., беше приета днес от Министерският съвет. Тя е в синхрон със Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.), сред чиито цели са пълноценната социализация и гарантирането на равен достъп до качествено образование. По програмата се предвижда се да се извършват мониторинг и оценка на въздействието на мерките за образователна интеграция чрез аналитично-прогнозни дейности. С привлечените средства от външни донорски организации и средствата от държавния бюджет центърът ще финансира проекти в съответствие с приоритетите, залегнали в неговата програма.