Р ъст от близо 20% на подадените сигнали от родители и подрастващи до Агенцията за закрила на детето в рамките на година. Тревожната статистика в цифри е 61 212 за 2020 г., а година по-рано са били под 50 000, показват предоставените за „Монитор“ данни от институцията.

Ръст от близо 20% на подадените сигнали от родители и подрастващи до Агенцията за закрила на детето в рамките на година. Тревожната статистика в цифри е 61 212 за 2020 г., а година по-рано са били под 50 000, показват предоставените за „Монитор“ данни от институцията.

Проведените телефонни консултации за 2020 г. са били 9775, а общият брой на подадените сигнали към Дирекция „Социално подпомагане“ за деца в риск е 1190, за сравнение за първото шестмесечие на 2021 г. са 528.

През първото шестмесечие на 2020 и 2021 г. водещи са сигналите, свързани с различните форми на насилие над деца и други рискове за детето, следвани от жалбите, които се отнасят до категорията

„дете в риск” и сигнали за родителските права

или нарушени лични контакти с детето от страна на единия родител, посочиха от Агенцията за закрила на детето.

От получените отговори за изпълнение на дадените задължителни норми е видно, че ръководителите на проверените обекти са предприели действия и като цяло са изпълнили мерките, като по този начин се създават гаранции за спазване на правата на децата. Сухата статистика показва, че през първото шестмесечие на миналата година са извършили общо 59 броя проверки, от които 34 са по сигнал, 22 броя планови проверки и 3 последващи проверки за проследяване на изпълнението на дадени задължителни норми. В резултат на контролната дейност на дирекцията са издадени 31 задължителни предписания със 138 мерки, придружени с писмени указания за изпълнението им. Съответно през същия период на 2021 г. служителите на ГДКПД са извършили общо 139 броя проверки, от които 40 са по сигнал, 96 планови проверки и 3 броя последващи.

Разпоредбите на Закона за закрила на детето позволяват на експертите на контролната дирекция да осъществяват контрол по спазване на правата на децата чрез определени санкции. През 2020 г. от служителите на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) са съставени общо 27 акта за административни нарушения, а за първото шестмесечие на 2021 г. съставените АУАН са 8 бр. Постъпилите през 2020 г.

жалби и сигнали са около 2200 бр.

като от тях 633 са подадени от физически лица, а 224 са подадени от юридически лица, случаите, в които инспекторите от ГДКПД са се самосезирали, са 264. Най-висок е броят на сигналите, касаещи насилие, упражнено върху деца и между деца във всичките му форми.
През първото шестмесечие на 2021 г. експертите на ДАЗД са обработили общо 1526 бр. жалби и сигнали, от които 1102 нови. През този период е продължила работата по 424 бр. преписки, постъпили в предходни месеци и години. В общия брой нови преписки са включени и сигналите, подадени на Националната телефонна линия за деца 116 111, които са общо 528 бр. През първото шестмесечие на 2020 г. експертите на ГДКПД на ДАЗД са обработили около 1600 жалби и сигнали, от които 1054 нови. През този период е продължила работата по 557 бр. преписки, постъпили в предходни месеци и години. В този брой нови преписки са включени и сигналите, подадени на телефонната линия 116 111, които са близо 500.


Тийнейджъри най-често търсят помощ

На линията се свързват най-често подрастващи, на възраст между 14 и 18 г. През 2020 г. обажданията на линията от деца са 1288. Запазва се тенденцията консултациите на деца най-често да бъдат по темите за взаимоотношенията и за семейните проблеми. Постъпилите обаждания, при които е съобщено за насилие над дете, попадат на трето място в системата на линията.

Проведените телефонни консултации за миналата година са били 19 345. НТЛД 116 111 е денонощна, седем дни в седмицата, функционира във високо защитена сървърна среда, предоставена от VIVACOM. От 2020 г. ДАЗД сътрудничи с Национална система 112 на МВР за обслужване на случаи, които касаят живота и здравето на децата и семействата. Изградена е бърза връзка с районните управления на МВР, отделите за закрила на детето.