С правките по дела се правят вече по телефона, казва в интервю за "Монитор" представляващият Висшия съдебен съвет

Справките по дела се правят вече по телефона, казва в интервю за "Монитор" представляващият Висшия съдебен съвет

-  Г-н Магдалинчев, ВСС показа, че реагира навременно и адекватно на новата ситуация в страната, свързана с извънредното положение по повод епидемията от новия коронавирус. Какво направихте и решихте до тук и какво още предстои?

-   ВСС действително реагира много бързо и много адекватно на ситуацията в страната. На 13 март, петък, беше обявено извънредното положение. Още на 14 март с някои от членовете на съдийската колегия на ВСС по телефона се чухме и започнахме да говорим за обмисляне на мерки на съдийската колегия по отношение на съдилищата в страната. Трима от членовете на колегията решихме да поискаме извънредно заседание, което се проведе на 15 март, неделя. С оглед конкретната ситуация към онзи момент се взе решение, че с оглед опазване живота и здравето на гражданите, на магистратите и съдебните служители следва да се предприемат действия, които да доведат до ограничаване на контактите между гражданите и съдебните служители, между служителите и магистратите и между самите магистрати и съдебни служители, като основен медицински критерий в  заповедта на министъра на здравеопазването и в решението на Народното събрание за обявяване на извънредното положение за ограничаване разпространението на короновируса.

По този повод едно от решенията, които  Съдийската колегия прие, беше решението за ограничаване достъпа на гражданите до съдебните сгради по време на извънредното положение. На това заседание взехме три основни решения относно работата на съдилищата в условията на извънредно положение. На първо място решихме съдилищата да преустановят да разглеждат всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение от 16 март до 13 април, с изключение на най-общо казано делата по НПК относно мерките за процесуална принуда, делата са изчерпателно посочени в 16 текста от Наказателнопроцесуалния кодекс, както и такива по Закона за здравето, делата по Закона за екстрадицията и Европейска заповед за арест по искане на задържания или предаване на лица, делата образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и по чл.159а от НПК и други, както и тези по чл.225,ал.6 и чл.326,ал.2 и чл.355 от НК, включени допълнително в заседанието и на колегията на 16 март.

По същия начин колегията взе решение по отношение на гражданските и търговските дела, които да не се разглеждат през посочения по-горе период на извънредното положение, с изключение на делата за упражняване на родителски права, делата по Закона за домашно насилие, само относно заповедта за незабавна защита или изменение на същата и в случаите на отхвърляне на молбата за защита, разрешение за теглене на суми от влогове на деца, дела за обезпечаване на доказателства, както делата образувани по искания по Закона за електронните съобщения и по чл.19,ал.6 от Закона за Търговския регистър, във връзка с чл.356 от ГПК.

Аналогично беше и решението на колегията за преустановяване на разглеждането на административните дела за този период от време, с изключение на делата за допускане на предварително изпълнение на административния акт по чл.60 от АПК  и по чл.166 от АПК за спиране от съда на допуснатото от административния орган или по силата на закона предварително изпълнение, както и делата за действията на полицейските органи по чл.72 от ЗМВР, по чл.75 и чл.157 от ДОПК, както и делата за допускане на обезпечения по бъдещ и висящ иск. Съдийската колегия също така реши подаването на всякакви видове документи да се извършва само по пощата или по електронен път, справките по делата да се извършват само по телефоните обявени на сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените от тях електронни адреси, да не се образуват и входират книжа, които да инициират съдебни производства, освен посочените като изключение, забрани се достъпа до съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати, освен лицата призовани по делата, които се допускат до разглеждане, както и техните адвокати.

Задължиха се административните ръководители да създадат организация за обезпечаване работата на съдилищата, като утвърдят графици за дежурства на съдиите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители от същите служби. Въведе се забрана за достъпа на всички останали магистрати, съдии по вписванията, държавни съдебни изпълнители и съдебни служители до съдебните сгради, освен онези, които са включени в графиците за дежурства. Указа се съдиите да работят дистанционно по делата обявени за решаване, като се създаде организация за това, а изготвените от тях съдебни актове да се вписват в срочните книги след отпадане на извънредното положение. Задължиха се също председателите на съдилищата да организират извършването на всички административни услуги, в това число на един малко по-късен етап с оглед реакцията на граждани, издаването на свидетелства за съдимост на принципа на „едно гише”, фактически разположено в помещение най-близко до входа на съдебната сграда с осигуряване на предпазни средства за гражданите и служителите срещу разпространение на инфекцията. Предписаха се и други указания, все в насока опазване живота и здравето на гражданите, съдебните служители и магистратите.

 - А какво се случва със справките по дела?

-  Справките по делата, както посочих вече по-горе, следва да се извършват само по телефоните, обявени на сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените имейли. Казахме, че спираме изпращането на призовки и съобщения и съдебни книжа по всички дела, като всичко това ще става след отмяната на извънредното положение. Призовките и съобщенията да се извършват само по телефона или по електронен път. Още на следващия ден, на 16 март, ние проведохме ново заседание на съдийската колегия и допълнихме някои от приетите точки. Беше съвсем логично, защото ситуацията беше такава, че вземахме решенията веднага и бързо още преди да излезе Закона за мерките и действията при извънредно положение. 

- Какво стана след обнародването на Закона за извънредното положение?

-   На 26 март се свикахме на работно заседание, което приехме, че ще бъде заседание по същество на съдийската колегия. По това време вече беше приет и обнародван в ДВ Закона за действията и мерките при извънредно положение, в който разпоредбата на чл.3 т. 1 и 2 регламентираше спиране на действието на процесуалните и давностните срокове при различните производства. Съгласно разпоредбата на чл. 3,т.1 се предвижда, че за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателните производства, по Закона за екстрадицията и европейска заповед за арест и производствата, свързани с мерките за принуда. По същество с тези разпоредби ние вече влязохме в противоречие със закона. Там, където бяхме предвидили в първоначалнните ни решения от 15 и 16 март, че по време на извънредното положение се спира разглеждането на всякакви наказателни, граждански, търговски и административни дела, с изключение на посочените случаи. На заседанието на 26 март съдийската колегия прие, че следва да бъдат предприети незабавни мерки и действия по иницииране на законодателни промени, които да бъдат съобразени с решенията, които сме приели ние. И до приемането на тези законодателни мерки съдиите да продължат да изпълняват решенията, приети от съдийската колегия от 15 и 16 март.

-  И при издаването на свидетелства за съдимост се наложи да направите промяна.

-  При първоначалното ни решение от 15 март приехме, че  свидетелствата за съдимост ще се издават само по електронен път. Това доведе до ограничаване на възможността някои от гражданите, които в този момент на извънредно положение са съкратени и при намирането на нова работа им трябва свидетелство за съдимост. Затова приехме, че се касае до административна услуга, която следва  да бъде извършвана и на гише.

-  Какво предвиждат промените в Закона за мерките и действията при извънредно положение по отношение на съдебната власт?

-  В събота и неделя имаше заседания на Комисията по правни въпроси и в проекта за промени се стигна до едно по-рационално предложение -  чл. 3 т.1 се изменя – спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни изпълнителни производства с изключение на сроковете по производствата съгласно приложение. В това приложение се изброяват делата, по които сроковете не спират да текат през периода на извънредното производство, а това са онези производства, които съдийската колегия прие с решения от 15,16 и 26 март.

-   И съдийската, и прокурорската колегии на ВСС взеха решения за организацията на работа по време на извънредното положение, но има ли нещо, което пропускате?

-   В рамките на месец и двете колегии работеха активно със задачата да се ограничи максимално възможността за разпространение на короновируса. Започнахме дистанционна форма на работа с онлайн излъчване заседанията на колегиите, при което те съвсем пълноценно изпълняват своите задължения. По никакъв начин ВСС не е спирал своята дейност. Оказа се, че тези решения, които сме приели, са правилни. Ясно е, че това води до известно ограничение на достъпа до правосъдие, но това е един балансиран подход към мерките, които се налагат при условията на извънредното положение. Надяваме се докато мерките бъдат такива да започнем и дистанционно разглеждане на делата.

-   Мислите ли, че ще може да се организира?

-  След като сега вече колегиите, постоянните комисии и Пленума на ВСС си вършат работата дистанционно и вземат съответните решения, няма причина да не започне и дистанционното разглеждане на делата, още повече, че такава възможност е заложена и в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за действията и мерките при извънредно положение. Тоест, в движение системата се пренастройва, както се пренастройва държавната администрация и всички останали институции. Никой не е очаквал това извънредно положение, никой не е допускал и предвиждал размерите, които ще приеме в пандемия. В движение нещата се оправят.

-  Срещат ли трудности административните ръководители на съдилища по повод всички промени? Някой обърква ли се? Искат ли помощ?

-    Разбира се, че има такива случаи. Особено като приехме решенията от 15 и 16 март преди законът да бъде приет, само беше обявено извънредното положение. След като излезе законът и се видя, че наказателните производства трябва да продължат да се разглеждат, тогава част от колегите в страната реагираха и казаха, че нашето решение влиза в противоречие със закона. Как да се прилага и ще продължи ли да се прилага? Затова на 26 март съдийската колегия прие решение, че препотвърждава своето решение да продължават да изпълняват указанията от 15 и 16 март. Тогава ние приехме решение за спешни действия по предприемането на законодателни промени, защото отварянето на вратите за разглеждане изцяло на наказателните дела щеше да доведе до сериозни последици за разпространение на короновируса. В движение се прави всичко. Никой не може в една ситуация, в която никога не е бил през живота си, изведнъж да реагира най-адекватно. Пак казвам, има известно ограничаване на достъпа на гражданите до правосъдие, но то е неизбежно, това е балансиран подход между едното и другото. По-високата ценност в момента е запазване на здравето и живота на гражданите. На основата на тази висша ценност се гради и поведението на органите на съдебната власт и на ВСС. Като се осигурява достъп до правосъдие, но не в пълния му обем, така както е в нормална ситуация.

-    Ще има ли мерки, които тепърва ще бъдат предприемани по отношение на съдебната система?

-     Най-вероятно животът в ситуация на извънредно положение може да доведе до законодателни промени. Сега с тези промени, които се правят в Закона за действията и мерките при извънредно положение, се правят доста промени. Те не са само тези, които касаят съдебната система. Те касаят и гражданите, и обществото. Нека да станат факт, ще видите, че това са действия, които са част от налагащите се поради извънредното положение.

-    Нека да обясним на хората може ли в момента да се обжалват наложени актове, например глобата за разходка в парка? Както и да се обжалват заповедите на министъра на здравеопазването?

-    Актовете на министъра на здравеопазването по Закона за здравето и тези, които са по Закона за действията и мерките при извънредно положение по своята същност са административни актове. Всички административни актове по Конституция, с изключение на тези, за които изрично в законова норма е предвидено, че се изключват от съдебен контрол, подлежат на обжалване. Няма значение какви са. За голяма част от мерките, които са предвидени по Закона за здравето, а и за тези по Закона за действията и мерките по време на извънредното положение се предвижда предварително изпълнение. В разпоредбата на чл.166, ал 4 от АПК изрично е казано, че когато се допусне предварително изпълнение в акт или в специален закон, съдът винаги може да се произнесе по искане за спиране на предварителното изпълнение. Като административни актове по силата на чл.120 от Конституцията, доколкото с изрична норма предвидена в закон те не са изключени от съдебен контрол, същите подлежат на такъв.

Заповедите на министъра се обжалват пред ВАС, тези на директорите на лечебни заведения се обжалват в съответния административен съд. А когато актовете са съставени от служители на МВР и наказателните постановления са издадени от съответните директори на Областни дирекции на МВР или полицейски управления, същите подлежат на съдебен контрол пред съответния районен съд, а неговия съдебен акт на касационен контрол пред съответния административен съд. Следва само да подчертая, че заповедите могат да подлежат на предварително изпълнение, но не означава, че са изключени от съдебен контрол.

-    Как ще коментирате резултатите от одита на централизираната система за случайно разпределение на делата, според който има пробив в нея?

-    Няма да коментирам, защото има образувано досъдебно производство по случая. То ще установи има ли, няма ли уязвимости системата за случайно разпределение на делата. На пленума на ВСС на 9 април ще бъде разгледан одитния доклад на фирмата, на която с решение на пленума на ВСС е възложено да извърши одит на системата за случайно разпределение на делата.

- Ще предложите ли магистратите и служителите на Темида да останат без заплащане и това всички ли съдебни служители ще обхване?

- Определено няма да оставим магистратите и съдебните служители без възнаграждение.Трудовото им възнаграждение за тях е единствено възможен източник на доходи, което изрично е записано в Закона за съдебната власт, за разлика от другите власти, където има законово допустими способи за получаване на допълнителни  доходи. Но така или иначе и съдебната власт ще е съпричастна към проблемите на държавата в този труден момент. Нека само малко да изчакаме.

 

ВИЗИТКА:

Завършил е „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски”

Бил е съдия в районните съдилища в Разлог и Гоце Делчев, а впоследствие заместник-председател на Районен съд - гр. Гоце Делчев

В периода 1999-2003 г. е бил член на Висшия съдебен съвет

От 1997 г. е съдия във Върховния административен съд

През 2004 г. става председател на Четвърто отделение във Върховния административен съд

През 2012 г. става заместник на председателя на Върховния административен съд и ръководител на втора колегия

През 2017 г. е избран за член на ВСС от квотата на съдиите, а впоследствие съветът го избира и за свой представляващ