1

М инистърът на образованието и науката проф. Галин Цоков изиска преразглеждане на заявленията за признаване на периоди за обучаване на всички действащи студенти по специалност “Право” в Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград. Всички, за които се установи, че са с неправомерно признати изпити, ще трябва да изпълнят всички държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността и професионална квалификация юрист и да положат съответните изпити.

Разпорежданията на министъра идват, след като проверка във факултета установи над 130 нарушения – фиктивно издадени дипломи; обучение в съкратени срокове; преместване от друго висше училище от друга специалност; неспазване на продължителността на обучението; неспазване на хорариума по задължителните дисциплини; признаване на изпити от една образователно-квалификационна степен в друга; коригирани текстове с коректор; липса на оценки от изпити в главната книга, но въпреки това издадени дипломи за висше образование; оценки от изпити без подпис или такива, под които се е подписал не преподавателят, който води учебната дисциплина, и др. Сигналът за нарушенията беше подаден от преподавателя Стефан Дечев.

Още на 12 декември 2023 г. прокуратурата се самосезира незабавно след разпространението на информация относно наличие на корупционни практики в Правно-историческия факултет на университета.

По случая е образувана преписка и e възложена проверка на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОД на МВР-Благоевград за установяване наличие на данни за извършено престъпление от общ характер.

Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания, касаещи проверката на информацията, съдържаща се в журналистическите публикации. Тя включва снемане на обяснения, както от депозиралия сигнал до Министерството на образованието и науката относно неправомерната дейност, така и от други лица, запознати със случая и тези, сочени като участници.

В хода на проверката се установяват лица, отговарящи за документооборота при провеждането на изпитите, нанасянето на оценките в протоколите и предаването им на съответния служител.

Наред с това се установяват и служители, носещи отговорност за главните книги на магистърските програми в Правно-историческия факултет, като следва да бъдат приложени и относими към случая документи. Извършват се графически справки на подпис и почерк.

Наблюдаващият преписката прокурор е дал детайлни указания за проверка на данни, касаещи лица, получили дипломи без полагане на изпити. Проверката ще приключи на 20 март.

След докладване на резултатите от нея в Окръжна прокуратура наблюдаващият прокурор ще направи преценка за наличието или липсата на достатъчно данни за извършено престъпление и ще предприеме съответните законосъобразни действия.