0

- Г-н Павлов, как и кога потребител разбира, че топлофикация го е дала на съд?

- Когато топлофикация съди потребител, редът е следният. Топлофикация подава заявление в съда за издаване на заповед за изпълнение и съдът изпраща на човека тази заповед, в която пише: Вие дължите според топлофикация еди-каква си сума за еди-какъв си срок, за еди-какъв имот. Имате право да възразите или ако не възразите, да платите. Изброени са няколко варианта. Потребителят трябва да възрази, за да не се издаде изпълнителен иск. Може само разноските да се обжалват.

- В 14-дневен срок ли?

- Не. Беше в 14-дневен срок преди години. В момента потребителят може да възрази в 30-дневен срок. На хората, които не възразят срещу заповедта, им се издава изпълнителен лист и те отиват на съдия-изпълнител.

- Ако възразят?

- Съдът информира топлофикация, че потребителят е възразил и й дава едномесечен срок от възразяването да представи искова молба, която се връчва на потребителя. Той пак има 30-дневен срок да отговори на исковата молба. В нея са представени всички документи, с които разполага топлофикация – фактури, молбата декларация за откриване на партида, договор с топлинен счетоводител. След като отговори на исковата молба, се насрочва заседание на съда. След заседанието съдът излиза с решение. След решението има двуседмичен срок за обжалване. Това е процедурата при съденето.

- Как някои потребители научават, че са осъдени чак от съдия-изпълнителя?

- Понамаляха тези случаи. Но за съжаление още ги има. Това най-често става с хора, които не са си сменили адресната регистрация. Човекът се води на един адрес, а живее на друг. Съдът по закон го търси по адресна регистрация, по лична карта еди-къде си. Съответно не го намира, съседите казват, че е бил там, но сега не е, не знаят нищо за него. И се изпуска срокът за възразяване. Преди 15-20 години трябваше лично да се връчи съдебното известие. В момента те търсят три пъти, не те ли намерят, приключваш... Призовкарят уж трябва да ходи на адреса в различно време на деня, но той ходи в неговото си работно време, по време на което и търсеният човек е на работа. Би трябвало да пусне призовката в пощенската кутия, да я залепи на входната врата. Но съсед от любопитство го отлепя, не го връща. За съжаление имаме още такива случаи. Тогава се стига до съдия-изпълнител без човекът да е уведомен.

- Може ли да възрази срещу съдия-изпълнителя?

- Срещу съдия-изпълнителя няма как да се възрази, той е изпълнител, трябва да изпълнява, той не казва кое е правилно, кое не. Но може да се използва една процедура по член 423, че не сте уведомен правилно. Пуска се жалба до градския съд, че не сте уведомен по делото, което е в районния съд. „По чл. 423 възразявам, че не съм уведомен... не съм получил никаква информация, призовка, че топлофикация има иск към мен.“ Тогава съдът разследва дали призовкарят е ходил на адреса, дали наистина е лепил съобщението, къде го е лепил. Защото призовкарят е длъжен да напише всички обстоятелства, при които е залепил, предал призовката. Обикновено той пише: „На еди-коя си дата посетих имота в еди-колко си часа. По сведение на съседа Петров от апартамент 18 лицето не живее тук, или живее тук, но не ми отговаря.“

Ако е написал всичко това три пъти, съдът приема, че потребителят е уведомен редовно. Това е проблем, защото човекът може наистина да не е знаел, че има иск срещу нещо. Съдът приема се, че е редовно уведомен и се отхвърля неговата жалба.

- Какъв е изходът? Да съди топлофикация ли?

- Няма да стане. Тогава повечето хора чакат давност, защото дори да сме на съдия-изпълнител, давността на задължението тече. Хора безимотни, с ниски доходи в повечето случаи няма откъде да вземат парите. Съветвам потребителите да не теглят кредит, за да погасяват такива задължения, дори те да са към данъчните. Защото теглят ли кредит от банка, те задлъжняват към нея и проблемът става по-голям. Задължението към топлофикация има 5-годишна давност, същата е и за данъчните. Но ако не се е стигнало до съдебно решение, давността за задължение за парното е три години. Такъв е случаят, когато са търсили човека, не са го намерили, осъдили са го без дело. Тогава срокът е 3-годишен. Защото в закона пише, че давността е 5-годишна само след влязло в сила решение. А решение влиза в сила, ако е минала цялата процедура. Повечето хора нямат пари, чакат давност.

- Съдия-изпълнителят ги плаши с описване на имота, на имущество. Може ли да опише единствено жилище на длъжника?

- Той може да го опише, може да го възбрани, но не може да го вземе. Възбраната означава да не може да го продаде и прехвърля. Но хората се научиха, предварително прехвърлят на децата имота, като си оставят вечно право на ползване. Тогава съдия-изпълнителят няма как да влезе да прави каквото и да е с имота, защото той е собственост на Петров, а осъденото лице е Минка Иванова. По този начин хората чакат давност. Тук много важно е наследниците на такива хора, за да не наследят дълга, задължително да направят отказ от наследство. Тоест лицето с дълговете приживе трябва да си е прехвърлило всички имоти на наследниците.

- А наследниците?

- Наследникът, ако почине наследователят, прави отказ от наследство. По този начин се заличават всички дългове, но условието е, че този наследовател е трябвало предварително да е прехвърлил на лицето собствеността.

- Но как осъден от топлофикация потребител, който си е платил задължението, изведнъж се оказва, че пак дължи по същото дело.

- Има много такива случаи... Примерно топлофикация съди някого за неплатени сметки - потребена енергия за еди-кой си период, дялово разпределение и лихви. Завежда дело общо за главница, за лихви и за дялово разпределение. Като приключи делото, тя си изважда един изпълнителен лист само за главницата и за лихвите и друг за разноските. Трябва да се направи нещо, за да се задължи съдът да издава един изпълнителен лист за всички суми по делото. Съдът трябва да отказва издаването на два изпълнителни листа по едно и също дело за различни неща. Защото много хора пострадаха, даже хора, които искат да си платят – просто не са разбрали за решението. Градският съд не им го занесъл...

И се оказва, че по едно и също дело дължите 1000 лева главница, лихва и такса за съдебен изпълнител и след половин година изведнъж идва второ дело, по което дължите 400 лева за разноски по предишното дело. Аз съм събрал тук във федерацията доста такива случаи. Юрисконсулското възнаграждение за завеждане на изпълнително производство е 100 лева и като заведе две дела, топлофикация ще вземе 200 лева, тоест със 100 лева повече. Само че набутват човека за 300 лева по едно дело, хонорар на съдия-изпълнителя и 300 лева другото, тоест набутват човека с 600 лева, за да вземат 100 лева повече. Не е добре.

- За какво хората съдят топлофикация?Тази година потребители са завели до края на септември над 5300 дела срещу „Топлофикация София“.

- Най-често за давност. На много хора са им минали 5-те години при съдия-изпълнител. Хората просто чакат да мине давността. Примерно 2016 година е осъден. Човекът имал минимална работна заплата, само един имот и съдия-изпълнителят няма какво да му вземе. Минават 5 години и човекът пуска искова молба съдът да обяви за недължими сумите, за които е осъден преди 5-7-10 години. Това са единият тип дела. Другите дела, може дори да са по-чести, са на хора, които не чакат топлофикация да ги съди. Те си знаят, че дължат - от 2008 година до ден днешен не са си плащали сметките. Завеждат дело с искане от 2008 до 2020 г. да им отпаднат сумите, защото те са в тригодишна давност. Завеждат дело и съдът се произнася, че тези суми са недължими. За другите неплатени суми трябва топлофикация да заведе дело, за да бъдат платени. Има и изключения. Примерно потребител съди топлофикация, че през жилището му минават тръбите, а топлофикация не му плаща наем за тях. Но такова дело няма как да се спечели. Трудно е за доказване кой е строил абонатната станция.

Може да има и дела, че не е вярно разпределението на топлинната енергия за сградната инсталация. Но до момента тези дела обикновено са обречени. Защото като се стигне до вещо лице в съда, рядко определеното от съда лице за извършване на техническата експертиза е висококвалифициран и честен експерт, който ще защити теза, която е в полза на потребителя, но е истинска.

Още пазя експертиза от 2018 г., в която вещо лице беше написало, че не може да се докаже, че е потребена енергията, защото слънчевото греене върху уреда, въздейства върху неговите показания.

За съжаление това вещо лице вече не съм го видял да е назначено по дела - дали умишлено, или... се е отказало.

Защото съдията на състава преценява кое вещо лице да назначи.

- Днес пред сградата на федерацията чакаха 15 души с питания по различни проблеми към вас.

- Федерацията за защита на потребителите започнахме със 100 членове, сега вече активните ни членове може да са 3-4 хиляди. Най-малко 20-30 хиляди потребители са минали през федерацията с питания и жалби.

- Какво бихте посъветвали хората, за да избегнат съдебните дела, които им завежда топлофикация?

- Съветът ми към хората, които имат неплатени сметки за парно, е да проверяват периодично, през месец-два в Районния съд дали срещу тях има образувано дело.

- След получаване на изравнителните сметки има ли нова вълна от заведени дела?

- Очаква се в края на ноември, началото на декември завеждане на новите дела. Обикновено се изчаква месец-два след изравнителните сметки. Като не се платят, се минава към дела. Пикът е през декември, януари.

- От кои други монополисти се оплакват хората във федерацията?

- За съжаление и Софийска вода върви по пътя на топлофикация. Доста дела има тази година. До дела за неплатени сметки за електроенергия се стига трудно, защото Електроснабдителното дружество му изключва тока. Има доста дела на банки, последните два месеца има доста оплаквания от хора за некоректни договори с мобилни оператори – служители обещават едно, а като подпише човекът договора – вътре вижда съвсем други условия...

- В сравнение с другите страни в ЕС къде е България по защита на потребителите?

- Българският потребител е най-незащитен в европейското семейство на потребителите. Многократно съм цитирал, че в параграф едно на Закона за защита на потребителите пише, че този закон е с предимство пред всички останали закони. В момента никой не спазва това нещо в съда – в почти всички негови решения Законът за енергетиката е с предимство пред Закона за защита на потребителите.

Това е той:

Роден е през 1969 г. в София

Завършил е Духовната академия

2006 г. започва работа във Федерацията за защита на потребителите като главен експерт комуникатор с гражданите

Създател на платформа с база данни на сигналите и жалбите на потребителите

Член е на ръководството на федерацията

Участва в международни проекти по потребителски проблеми