0

Б ългария е прекратила обмена на класифицирана информация с Русия, става ясно от справка в информационния портал на Министерския съвет.  С решение от 7 април, правителството дава съгласие да бъде прекратено действието на Споразумението между България и Руската Федерация за взаимна защита на класифицирана информация. Споразумението е подписано на 8 май 2007 г., в сила от  30 август 2007 г. (ДВ, бр. 108 от 2007 г.). 

Министърът на външните работи трябва да отправи по дипломатически път писмено уведомление до Руската Федерация за решението. Председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията има ангажимент да обнародва в „Държавен вестник” прекратяването на действието на споразумението в 15-дневен срок от влизането му в сила.