З адължават стопани да поставят тава с дезинфекционен разтвор на входа на кочината в задния двор. Това са мерките, които трябва да бъдат въведени във всички животновъдни обекти, които са записани в Наредбата за биосигурност в животновъдните стопанства.

Биосигурност е комплекс от управленски мерки, които намаляват риска от проникване и разпространение на заразните заболявания в обектите. Начините на разпространение са много и с голям обхват.

Регистрация

Първото изискване е регистрацията на животновъдните обекти, като се включват и тези от тип лични стопанства. Тя се извършва безплатно, като за целта се подава заявление за регистрация по образец чрез кмета или кметския наместник. Към него стопанинът прилага документ за собственост, наем или друго доказателство, което удостоверява правото за ползване на мястото, където смята да отглежда животни. Също така трябва да има и ветеринарен лекар. След подаване на заявлението директорът на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в съответния район издава заповед, с която определя комисия за извършване на проверка по подаденото заявление. В състава на комисията влизат кметът, кметският наместник и ветеринарен лекар. В седемдневен срок комисията е длъжна да посети стопанството и да извърши проверка за регистрирането му. Тя се състои в оглеждане на сградата, както и това дали са спазени условията за биосигурност. След това комисията изготвя становище до директора на ОДБХ, в което дава предложение за регистрация на обекта по Закона за ветеринарномедицинската дейност и в срок до 3 работни дни директорът на ОДБХ издава удостоверение за регистрация или мотивиран отказ. Такава е процедурата за обекти, в които се отглеждат едри или дребни преживни животни, свине, птици, зайци.

Биосигурност на животновъдните обекти в тип лично стопанство е много важна за всеки собственик, за да не допусне разпространението на зараза както в личния си двор, така и в индустриалните обекти наоколо.

Стопанствата за отглеждане на прасета в задния двор се регистрират безплатно

 Стопанствата за отглеждане на прасета в задния двор се регистрират безплатно

Условия

Първо мястото трябва да бъде оградено, помещенията, в които се отглеждат животните, да имат стабилни постройки и да не позволяват достъпа на други животни и хора. Също така трябва да се осигури постоянен достъп до вода от собствен водоизточник или от централния водопровод. Да има място за съхранение на фураж, както и такова за оборския тор, което да стига за период поне от 6 месеца. Също така е задължително да разполага с място или контейнер за труповете на умрели животни, до предаването им в екарисаж.

Изискванията за биосигурност за свине са малко по-завишени. Тук е залегнало задължително всяко такова стопанство да разполага с дезинфекционна пътека. Това е тава с дунапрен или друг вид подобен материал за дезинфекция на обувките. Препоръчва се смяна на облеклото и обувките, когато се влиза при свинете. Ако са ловци, при посещение на личното стопанство да се използват други дрехи и ръцете да се мият преди посещението на животновъдния обект. Да не се внасят животински отпадъци от дивите при домашните свине, предвиждат още изискванията. Целта е да се предотврати заразяването с африканска чума по свинете.

Задължително трябва да има тава с дезинфекционен разтвор на входа на кочините.

 Задължително трябва да има тава с дезинфекционен разтвор на входа на кочините.

Индустриални

За фермите за отглеждане на животни с индустриална цел е задължително да са водоснабдени постоянно с достатъчно количество вода. На входа на всеки обект се изгражда дезинфекционна площадка, която е оборудвана със средства за дезинфекция на моторни превозни средства, както и такава за хора, което е тава с разтвор за обувките и контейнер с дезинфектант за ръцете на посетителите.

Другото изискване е да са оградени с цел осигуряване на безопасността на животните и да не позволяват преминаване на хора и диви животни. Около животновъдните обекти за свине с цел предотвратяване на навлизане на диви прасета се изгражда двойна ограда, като между нея има буферна част. Първата може да е от мрежа или електропастир. Причината за изискването е заради това, че индустриалните ферми са изградени извън населените места. Всяка ферма трябва да разполага със склад за съхранение на фураж, силози, както и места, където да се държи постеля във фермите за отглеждане на птици и свине. Всеки обект трябва да разполага със санитарен възел. Във фермата трябва да има съд за съхранение за рисков материал от клане на домашни животни и той е обозначен с буквите СМР. Мястото за съхранение на трупове от умрели животни трябва да е с капацитет, съобразен с размера на животните.

При птиците трябва да има и фризер, където да стоят труповете при определени температури. Изискване към индустриалните обекти е и да имат сключен договор за дезинфекция и дезинсекция с оторизирана фирма.

В индустриалните птицевъдни обекти трябва да има камера за съхранение на трупове

 В индустриалните птицевъдни обекти трябва да има камера за съхранение на трупове