0

К рай на изхвърлянето на отпадъците от обувки и текстил в контейнерите с битови отпадъци. Забранява се  и тяхното изгаряне с цел отопление, каквато е практиката в някои квартали.

Наредба ще въведе задължително разделно събиране на отпадъците от текстилни стоки и обувки.

Проектът на нормативния акт е качен за обществено обсъждане.

Отговорност

В изпълнение на европейските изисквания за предотвратяване на образуването на отпадъци от текстил и обувки като част от потока на битовите отпадъци наредбата изисква въвеждане на система за разделно събиране, както и мерки за тяхната повторна употреба, пише в  наредбата.

Лицата, които пускат на пазара обувки и текстил - търговци и вносители, ще отговарят за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, подготовката за повторна употреба, рециклирането, оползотворяването и обезвреждането на отпадъците от обувки и текстил, образувани от пуснатите от тях продукти на пазара.  

Финансиране 

Въвежда се продуктова такса, която ще се плаща от вносителите и търговците на обувки, дрехи и текстилни продукти, които се превръщат в отпадъци след използването им. 

Догодина размерът на продуктовата такса за малки обувки ще бъде 1,75 лв. на чифт, а за средно големи 3,58 лева, пише в проекта на наредбата.

Таксата, която вносителите на дрехи ще трябва да платят за всяка пусната за продажба нова дреха, ще бъде между 0,20 и 3,24 лева.

Тя ще се внася в Предприятието за управление на дейностите за опазване на околна среда (ПУДООС) или в организациите за разделно събиране и оползотворяване на съответните отпадъци.

С разрешение на  министъра на околната среда и водите  лицата, търговци или вносители, ще могат индивидуално да изпълнят задълженията за разделно събиране, рециклиране и т.н. 

С приходите от таксата ще се изгради системата за разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил (закупуване на съдове, техника за събиране и транспортиране, изграждане на специализирани площадки за безвъзмездно предаване, наемане на работна ръка, администриране, създаване на система за последващо оползотворяване и обезвреждане). 

При неизпълнение на целта по оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил се заплаща пълният размер на продуктовата такса за цялото количество продукти, пуснато на пазара през предходната година.

Инвестиция

Експертите на МОСВ са изчислили, че за 2023 г. ще са необходими 2933 контейнера за разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил, които ще струват 6 452 115 лева. 

Във всяка от съществуващите регионални системи за управление на отпадъци е предвидено да се изгради отделна площадка и прогнозните разходи за тях са 21 267 510 лева.

За 2023 г. е сметнато, че 26 915 816 лева ще струват транспортните разходи за дейността.