0

- Г-жо Язаджиева, защо обявените първоначално над 20% увеличение на пенсиите изведнъж се превърнаха в 10%?

- Към пенсиите, изплащани през юни, се изплащаха ковид добавка за всеки пенсионер и сума от допълнителна компенсаторна разлика в индивидуален размер, каквато от януари 2022 г. получават около половината от пенсионерите – тези, които след намалението на ковид добавката от 120 лв. през декември 2021 г. на 60 лв. през януари т.г. получиха по-малка обща сума от пенсии и добавки въпреки увеличението на пенсиите от 25 декември миналата година. Както ковид добавката, така и компенсаторната разлика не влизат в размера на пенсията за юни. Промяната, която се прави от юли, е трудовите пенсии, отпуснати до края на 2021 година, да се увеличат на две стъпки. Първата стъпка е размерът на самата пенсия да се увеличи с 10 на сто, а след това 60-те лева и индивидуалната компенсаторна разлика (ако лицето е получавало такава) да се включат в размера на пенсията. Ако сравним само размера на пенсията през юни с крайния размер, който ще получим след увеличението с 10% и включването на 60 лв. и индивидуалната разлика, това сравнение води средно до 23,6 процента увеличение. Самата пенсия увеличаваме с 10 на сто, а с включването на допълнителните суми увеличението е по-голямо и може да достигне към 23 на сто. Но, ако сравняваме общия доход от пенсия, ковид добавка и евентуално индивидуална разлика, получавани през юни от пенсионера, с новия увеличен размер, който ще получим през юли след прилагането на тези две стъпки, нарастването на общата получавана сума ще е около 8-9%. Това е чистото увеличение на общата сума, която ще се получи след увеличението през юли спрямо общата сума като сбор от пенсията и другите добавки, които са получавани до края на юни. Когато говорим за процента на нарастване на пенсиите през юли, трябва много коректно да се посочи каква сума през юли с каква сума през юни се сравнява, защото както виждате това има голямо значение. 

- Може ли да дадете пример с най-масовата пенсия от 500 лева?

- Ако пенсията е била 500 лева през юни и към нея са плащани 60 лева ковид добавка и примерно 12 лева индивидуална допълнителна разлика, какво се случва от 1 юли? Тези 500 лева първо се увеличават с 10%, така стават 550 лева. След това добавяме 60 лева и размерът на пенсията става 610 лева,  след това добавяме 12 лева, както е в примера, който даваме. Така увеличеният през юли размер на пенсията става 622 лева. Ако съотнесем 622 лева към 500 лева, колкото е била преди пенсията, получаваме дори над 24% увеличение. Ако обаче сравняваме 622 лева с общата сума, получавана през юни, която е 572 лева, това прави 8,7% увеличение, а самата пенсия е увеличена с 10% преди към размера й да се добавят ковид добавката и компенсаторната разлика.

- А какво би било увеличението за пенсия от 1000 лева?

- Механизмът е същият. Размерът от 1000 лева по 10% става 1100 лева плюс 60 лева, плюс примерната 12 лева компенсаторна разлика, става 1172 лева. Така пенсията е увеличена с малко над 17%, ако сравняваме новия размер за юли с размера на пенсията през юни, без допълнителните суми, изплащани към нея. Но, подчертавам, че всичко е много индивидуално, тъй като и пенсиите са много различни като параметри на изчисляване и история на промени и преизчислявания. При среден размер на увеличение 23,6% конкретно за едно лице той може да е над 24%, а за друго лице да е 17% или да има друга стойност. В този пример, ако сравним новия размер на пенсията за юли 1172 лева с общата сума, получавана от пенсионера през юни, която е 1072 лева, това прави 9,3% увеличение.

- Може ли да се каже, че по-големите пенсии получават по-голямо увеличение?

- Не, при примера, който дадохме, е с параметри за пенсия от 1000 лева, увеличението на размера й е 17%, а на по-малката пенсия от 500 лв. е 24%. Това е така, защото тежестта на тези 60 лв. плюс 12 лв. компенсаторна разлика в примера, е по-малка спрямо по-големия размер на пенсията от 1000 лева. Ако сравняваме новия размер на пенсията за юли с включените добавка и разлика и общата получавана сума през юни, увеличението при пенсията от 1000 лв. е над 9%, а при пенсията от 500 лв. е малко под 9%. Но при всички случаи размерът на чистата пенсия за юни, без допълнителните суми е увеличен с 10%.

- Оказва се, че пенсиите, отпуснати до 1 юли тази година, нямат 10% увеличение, а получават само 60 лева. Защо е така?

- Защото увеличението, осъвременяването от 1 юли винаги се дава на пенсиите, отпуснати до края на предходната календарна година. Приема се, че пенсиите, отпуснати с начална дата през годината на преизчисляването, все още са в актуален размер. Имат нужда от осъвременяване по-старите пенсии, отпуснати до края на предходната календарна година. Затова на пенсиите, отпуснати в първите шест месеца на тази година, не им се дава увеличение с 10%. Дава се, условно казваме, на по-старите – отпуснати преди една, две и повече години. Но тъй като 60-те лева от 1 юли се включват вече в размера на пенсията, а на тези пенсионери е изплащана ковид добавка до края на юни, по волята на законодателя тя става вече част от пенсията. Затова на тези пенсии се добавят само 60 лева, колкото беше размерът на ковид добавката. Примерно, ако пенсията е била отпусната през март и тя е 500 лева, плюс ковид добавка 60 лева вече основният й размер става 560 лева. Догодина, примерно от 1 юли 2023 г.,  размерът на тази пенсия, ако не е преизчислен по друга причина и продължава да е 560 лева, то този размер ще бъде осъвременен, ако се прилага т. нар. швейцарско правило по чл.100 от Кодекса за социално осигуряване.

- А как ще обясните бъдещото преизчисляване на трудовите пенсии от 1 октомври, което би трябвало да събере ножицата между старите и новите пенсии?

- Това преизчисляване също се извършва на две стъпки. На първо място се определя един условен базисен размер, на който се стъпва, за да може при втората стъпка да се дадат процентите увеличение. Този стартов базисен размер се определя към годината на отпускането на пенсията, като е предвидено изключение за пенсиите, отпуснати до края на 2007 г. Този условен размер на пенсията се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията, се умножава с индивидуалния коефициент и с броя на годините и месеците осигурителен стаж на пенсионера, както и със съответната тежест на осигурителния стаж. Особеността при пенсиите, отпуснати преди 2008 г., е това, че средномесечният осигурителен доход, с който е отпусната пенсията, за тези отпуснати преди 2008 г. се заменя с фиксиран доход от 398,17 лева, който е доходът за 2007 г. , с който са преизчислени пенсиите през 2008 г. Да припомним, че пенсиите по принцип се изчисляват на базата на дохода от годината, предхождаща отпускането й. Индивидуалният коефициент и продължителността на осигурителния стаж на лицето участват при преизчисляването със стойностите, които имат към 30 септември 2022 г. Другото ново е тежестта, която прилагаме за годините и месеците осигурителен стаж - сега законодателят е казал, че преизчисляването се прави с процента, който е бил определен за годината, в която е отпусната пенсията – колкото е била тежестта на стажа тогава, толкова слагаме сега при преизчисляването. След това на второ място така полученият размер се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията, с процент, който е равен на по-високия от процента на нарастване на осигурителния доход или процента на нарастване на индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Един вид се прилага модифицирано швейцарско правило.

Трудно е да дам еднозначен, общовалиден пример както при увеличението от 1 юли, защото стартовият размер, от който преизчисляваме пенсията е много различен за всеки човек. Изчислява се стартовият размер и като втора стъпка почваме да го осъвременяваме с процента за всяка година след годината на отпускането. Но да вземем един класически случай за пенсия за осигурителен стаж и възраст, масовия случай. Ще ви дам три примера. За пенсия, отпусната на 1 март 2005 г., се определя условен/стартов размер със средномесечен осигурителен доход за страната 398,17 лв., който е бил за 2007 г., с актуални към 30 септември 2022 г. данни за индивидуалния коефициент и за осигурителния стаж на пенсионера в години и месеци, умножени с процент 1, приложим към 2008 г. Така полученият размер се увеличава за всяка година от 2009 г. до 2022 г. със съответните проценти, определени за годините от 2008 г. до 2021 г. За пенсия, отпусната на 1 март 2011 г., се определя стартов размер със средномесечния осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията, с актуални към 30 септември 2022 г. данни за индивидуалния коефициент и осигурителния стаж в години и месеци, умножени с процент 1,1, приложим към 1 март 2011 г. Така полученият размер се увеличава за всяка година от 2012 г. до 2022 г. със съответните проценти, определени за годините от 2011 г. до 2022 г. За пенсия, отпусната на 1 март 2019 г., се определя стартов размер със средномесечния осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията, с актуални към 30 септември 2022 г. данни за индивидуалния коефициент и продължителността на зачетения осигурителен стаж, умножени с процент 1,169, приложим към 1 март 2019 г. Така полученият размер се увеличава за всяка година от 2020 г. до 2022 г. със съответните проценти, определени за годините от 2019 г. до 2021 г. 

- Това ще придвижи ли най-малките стари пенсии към по-адекватен размер?

- Това е основната цел на преизчисляването на трудовите пенсии, което се прави от 1 октомври 2022 г. За разлика от увеличението от 1 юли в този случай много по-малко пенсионери ще получат увеличение на пенсиите си, но това ще бъдат най-изостаналите и най-отдавна отпуснатите пенсии. 

- Каква е разликата с швейцарското правило, с което би трябвало да се осъвременяват пенсиите спрямо средния доход и инфлацията?

- За осъвременяването по швейцарското правило се използва процент, определен, като се вземат 50% от инфлацията и 50% от нарастването на средния осигурителен доход. При преизчисляването от 1 октомври вземаме единия от двата процента в пълния му размер, този, който е по-висок. От 2008 г. до 2022 г. само през 2010 г. нарастването на индекса на инфлацията е бил по-висок от нарастването на средния осигурителен доход. За всички останали години от този период нарастването на средния осигурителен доход е по-висок от инфлацията. Законодателят е казал, че всяка следващата година след годината на отпускане на пенсията се прилага процент на нарастване за предходната година. За 2009 г. даваме процента за 2008 г., за 2009 г. за 2010 г. и така до 2022 г. , когато даваме процента за 2021 г. И получаваме един окончателен размер на пенсията, който е за октомври 2022 г.   Сега с преизчисляването на пенсиите от 1 октомври целта е всичко това, което е правено назад през годините преди 2022 г., всички преизчислявания и осъвременявания да бъдат  занулени и сега да се направи едно ново преизчисляване, като се дадат проценти за  всяка година, дори за 2010 г., 2011 г., 2012 г., които бяха нулеви, тогава не се прилагаше никакво осъвременяване. Затова пенсиите преди 2012 г., даже най-вече през 2010 г. са най-изостанали спрямо останалите. 

- Кажете как се преизчисляват пенсиите на работещите пенсионери?

- Над 300 000 са работещите пенсионери. От 2020 г. с мерките по време на извънредното положение заради Ковид-19 за първи път беше извършено служебно преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери и след това от 2021 г.  това залегна като постоянен текст в Кодекса за социално осигуряване. И вече две години, считано от 1 април, преизчисляването се прави само с придобития от пенсионера осигурителен стаж след пенсионирането. НОИ разполага в регистрите си с информация за допълнително положения стаж. Тоест работещите пенсионери имат това преизчисляване плюс увеличението от 1 юли. Добавя се стажът, положен до края на предходната календарна година. Има и втори начин за преизчисляване, при него се преценява и осигурителният доход, придобит след пенсионирането. Това преизчисляване със стаж и доход се прави ежегодно от една и съща дата по заявление на пенсионера, подадено еднократно. В пенсионната формула са четири множителя, единият от които е индивидуалният коефициент, той се определя от осигурителния доход. Всъщност индивидуалният коефициент е съотношението между осигурителния доход на лицето за даден период на стажа му и средния осигурителен доход за страната за същия период от време. Ако лицето работи на достатъчно висок осигурителен доход, по-висок от дохода, с който се е пенсионирало, това води до повишаване на индивидуалния коефициент. Но ако се окаже, че този доход не е бил достатъчен, за да повиши индивидуалния коефициент, тогава преизчисляването се прави само със стажа, за да не бъде ощетен пенсионерът. Тъй като пенсионерите много често работят на по-ниски доходи от преди пенсионирането, редки са случаите, при които доходът има по-голямо влияние върху размера при преизчисляването. 

Това е тя:

Родена е в гр. София 

Завършва право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Има 16 години стаж в Комисията за финансов надзор в областта на регулацията и надзора над дружествата за допълнително пенсионно осигуряване 

На настоящата позиция в дирекция „Пенсии“ на Националния осигурителен институт е от 2016 г.