0

Г рижите по отглеждането на пуйчета започват с подготовка на помещението за настаняване от първия ден. То се измита, измива, дезинфекцира, фумигира и затопля. Дезинфекцията включва пръскане с 1-3% разтвор на сода каустик, варосване на пода и стените с 20% гасена вар. За постеля се използват дървени стърготини, ситно нарязана слама и други абсорбиращи влагата материали. Подът се застила с 10-15-сантиметров пласт от горепосочените материали.

Разрохква

В процеса на отглеждане постелята се разрохква, а при необходимост се подменя или се внася още. Фумигацията се извършва, като в незапаляеми съдове на 1 куб. м въздух се смесват първо формалинът 30 ml 40% р-р, 15 ml вода и 20 g калиев перманганат. Помещението се държи затворено 12-24 часа, след което се проветрява добре.

Инвентарът най-напред се измива добре, след което се дезинфекцира с един от следните препарати: вераформ, формалин, хлорна вар, като се държат 6 часа в разтвора и се изплаква окончателно обилно с вода.

Пътищата и района около сградата се дезинфекцират с 3% разтвор на сода каустик или друг дезинфекционен разтвор.

Взискателни

Пуйчетата са много по-взискателни към хранителните вещества от останалите видове селскостопански птици, особено към съдържанието на протеин и витамини в смеските. При изготвяне на рецепти за производство на комбинирани фуражи за пуйчета трябва да се спазва определено съотношение между енергията и протеина. При високо съдържание на протеин и при недостиг на енергия протеинът се изразходва неикономично. При излишък на енергия и при недостиг на протеин пуйчетата започват много рано да отлагат тлъстини и се увеличава разходът на фураж за 1 kg прираст. Пуйките са много чувствителни по отношение на недостиг на витамини, макро- и микроелементи.

Пуйчетата се хранят на воля със сухи фуражни смески. Комбинираните фуражи за пуйчета трябва да имат следния състав: зърнени фуражи 65-70%, зърнени отпадъци 5-8%, кюспета и шротове - 12-15%, сенно брашно - 8-10%, сухи дрожди - 1-2%, минерални добавки - 3-3,5%. Главен източник на енергия за ремонтните пуйчета трябва да бъдат зърнените фуражи - царевица, пшеница. В смеските, съдържащи повече пшеница, е необходимо да се прибавя 2-3% техническа мазнина.

Брашняна смеска

Комбинираният фураж може да се дава на воля под формата на брашняна смеска. За да се намали разпиляването и да се подобри хранителната стойност, комбинираните фуражи се гранулират с диаметър на гранулите от 2-6 mm, в зависимост от възрастта на пуйчетата. Освен сухата смеска, която се залага на пуйчетата обикновено сутрин, около 1/3 от дневната дажба се използва за приготвяне на мека храна. За целта се нарязва ситно окосена зелена маса. Меката храна се залага обикновено два пъти дневно сутрин от 9-10 часа и следобед 13-14 часа, като представлява 1/6 от дневната дажба на комбинирания фураж. При комбинирания тип на хранене пуйчетата се приучават да приемат зърно на 2,5-месечна възраст.

Вода

Отначало зърното се дава едро счукано, а след това постепенно се преминава към хранене с цяло зърно. Обикновено се дава вечер при последното хранене. При отглеждане на пуйчетата особено внимание трябва да се отделя на своевременното осигуряване на вода и на редовното им поене, особено през първите седмици на отглеждането, когато температурата в помещението е висока. Тя трябва да е чиста и с температура 15-20ºС.

Едно яйце е 100 грама

В селекционната база на секция “Птицевъдство” при ЗИ - Ст. Загора, се развъждат пуйки, предназначени за получаване на еднодневни пуйчета за малки и средни ферми, както и угояване на пуйки за директна продажба. Пуйките се развъждат в чисто състояние в експерименталната база на Земеделски институт – гр. Стара Загора. Женските са с тегло от 8.400 до 9.000 kg на 32-седмична възраст, а на пуяците - 18.800-16.500 kg.

Носливост 50-60 бр. и средно яйцево тегло – 90-100 g. Използва се изкуствено осеменяване.

В света широко се използват хибридни пуйчета, които са три типа: тежки - с маса на мъжките на 14-седмична възраст над 7 кг, а на женските - над 5,5 кг, леки - имат маса 5,5 и 3,5 кг, и средни - съответно 6,5 и 4,5 кг.

Изборът на системата за отглеждане зависи от средствата и целите, които си поставя фермерът.

Вентилацията държи постелята суха

Вентилацията трябва да поддържа постелята суха, да отстранява запрашеността, вредните газове като амоняк, сероводород, въглероден двуокис. Прието е на 1 кг живо тегло на час да се осигурява по 5-7,5 м³ въздух. Новост в тази насока е индиректното вкарване на студения въздух - през сервизните помещения, при което той се затопля и не въздейства стресово на птиците. Въздухът се вкарва посредством автоматично отваряне на шлюзи по билото и горната част на стените, които след достигане оптимума се затварят.

Отоплението се осъществява по два начина. Единият е индивидуално, чрез използване на един топлинен източник. Другият е комбинирано, чрез изкуствени майки или друг източник на топлина и общо затопляне на помещението. Това е най- подходящият начин за отопление на пуйчетата.

Храненето в ранна възраст се осъществява в плитки дървени хранилки или пластмасови тави. В началото на четвъртата седмица те се заменят с тубусни или улейни хранилки. Съвременните тенденции са използването на хранилни системи от първия ден до приключване на продуктивния цикъл, които се настройват на височина според възрастта на пуйчетата.

Поенето на пуйчетата през първите три седмици се осъществява посредством пластмасови вакуумни автопоилки, които постепенно се заменят с улейни, нипелни или кръгли автоматични поилки, които имат доста предимства пред останалите.

Автор: Проф. д-р Магдалена Облакова