0

М инистерството на финансите планира да промени начина на облагане на печалбите на банките, като го приравни към режима на нефинансовите предприятия. Това става ясно от пуснатите за обществено обсъждане промени в Закона за корпоративното подоходно облагане на сайта на ведомството. Промяната означава начислените обезценки да не се признават като данъчен разход. Това би довело до увеличаване на данъчното бреме за банките, твърдят експерти.

Мотиви

Целта на предложената мярка е да се уеднакви режимът на данъчно регулиране на преоценките и обезценките на финансови активи и пасиви на финансовите институции и нефинансовите предприятия. По този начин ще се преодолее разликата в данъчното третиране на различните данъчно задължени лица в зависимост от осъществяваната от тях дейност, пише в мотивите си Министерството на финансите.

Към 31 август 2023 г. печалбата на банковата система е 2,3 млрд. лв., сочат последните данни на БНБ. Това е с 941 млн. лв. повече спрямо отчетената печалба за същия период през миналата година. Увеличението е с 67,9%.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на август 2023 г. са 273 млн. лв., с 9 млн. лв. (3,4%) повече от начислените към 31 август 2022 г., показват още данните на централната банка.

Коментар

Банките са особен вид институции, които не за удоволствие начисляват провизии, а те са задължени да го правят. Те отпускат кредити, всеки кредит се следи как се обслужва. И когато има и най-слабите сигнали за неплатежоспособност на някои кредитополучатели, банката е длъжна да начислява провизии, които са разходите за обезценка. Те гарантират стабилността й.

Това отличава банките от всички останали дружества, но МФ иска да уеднакви режима на облагане с останалите предприятия, коментира пред „Телеграф“ Десислава Николова, финансов анализатор в „Моите пари“. По думите й по този начин банките ще губят капитализация. Испания, Италия, Чехия, Унгария, Литва, Латвия и Швеция са страните, които са въвели или обмислят да въведат механизъм за облагане на свръхпечалбите на банките. Но в тези страни е направен анализ и оценка на въздействието, нещо, което МФ често пропуска да прави, а при такава сериозна промяна това е задължително, коментира още Николова. Когато има такива необмислени предложения, обикновено тежестта се прехвърля към крайните потребители чрез вдигане на такси и лихви, каза още тя.