0

П ървата национална кампания по проект „Знания за натура 2000“ на тема „ПОДКРЕПА ЗА ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ НА ПОДХОДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ“ стартира на 28.01.2020 г. в София. От началото на февруари 2020 до края на октомври 2022 г. бяха проведени общо 28 регионални събития, по едно във всеки областен град на страната. На всяко беше представена информация за правно-нормативната рамка на новия подход за управление на Натура 2000, отговорностите на Националния консултативен съвет и Документа за целите на Натура 2000.

В събитията участваха повече от 900 представители на заинтересованите, като повече информация за събитията от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/parva-nacionalna-kampania/


Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04  „Знания за Натура 2000“ с бенефициент Национална служба за защита на природата към МОСВ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg