0

Г ражданите на ЕС ще могат да потвърждават самоличността си онлайн, без да имат нужда от търговски доставчици. Това ще стане възможно чрез новия портфейл за цифрова самоличност. Временно споразумение за паневропейска рамка за този портфейл бе постигнато между страните членки и Европейския парламент. Той обаче ще бъде използван само на доброволна основа.

Лично табло

Споразумението гарантира на европейските потребители безплатен квалифициран електронен подпис. Такива подписи се ползват с най-голямо доверие и имат същия законен статут като саморъчните. Чрез т.нар. лично табло потребителите ще могат да имат пълен контрол върху своите данни и да искат те да бъдат изтрити според Общия регламент за защита на данните. Гарантирано е и правото за използване на псевдоним.

ЕГН

Квалифицираният електронен подпис има значение на саморъчно положен подпис. Осигурява достоверност и неотменност на подписаните електронни документи. Подписаният документ остава подписан, без значение дали го съхранявате върху магнитен, оптичен или друг носител, дали го изпращате по електронна поща или го достъпвате през интернет. Полагането на електронен подпис означава, че се идентифицирате като автор на електронния документ; се съгласявате със съдържанието на документа; защитавате документа от последващи промени. Квалифициран електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014. Той съдържа информация за подписващия (Титуляр) и юридическото лице, с което е асоцииран, като например: имена / име на фирма или организация; ЕГН (или личен номер на чужденец); Единен идентификационен код - ЕИК (Титулярят е свързан с юридическо лице); адрес и други данни.