0

О бществена поръчка за фитнес уреди на стойност 141 666 лв. без ДДС е обявила Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП). Офертата е качена в регистъра за обществените поръчки. За нуждите на дирекцията са необходими общо 50 уреда, сред които пейка и шкафчета за съблекалня.

В оборудването за фитнеса за поддържане на форма на полицаите има 2 броя бягаща пътека, един крос тренажор, гребен тренажор, хоризонтална лежанка, дискове с тежест до 20 кг, въжета за скачане, лостове за бицепс и трицепс, боксов чувал и ръкавици.

Условия

Предлаганото оборудване трябва да е ново и неупотребявано, в оригинална фабрична опаковка, да отговаря на техническите изисквания и да фигурира в актуалната производствена листа на производителя. В случай на спиране на производството на конкретни уреди по време на процедурата поради внедряване на нови технологии участникът трябва да предложи за доставка изделия със същите или по-добри характеристики. Участникът, избран за изпълнител, се задължава да сглоби и монтира фитнес оборудването, предмет на настоящата поръчка в приложимите случаи.

Място

Определеният за изпълнител участник се задължава да достави оборудването в склад на възложителя, на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №133А. Срокът не трябва да е повече от 40 календарни дни от датата на сключване на договора. Крайният срок за подаване на оферти за доставка на уредите е 8 март. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността му. Тя служи за обезпечение на точното изпълнение на задълженията на определения доставчик.