0

И звестно е, че червеите подобряват физичните, химичните и биологични свойства на почвата, повишавайки нейното плодородие. Световният опит от последните десетилетия показва, че именно те създават „жива“ земя, сравнима с чернозема. Не можем да намерим по-добър помощник от тях – те са истински архитекти на плодородието.

Установено е, че тяхното количество, биомаса и разнообразие са важен критерий за плодородието. Червеите повишават също устойчивостта и подобряват адаптацията на културите към изменението на климата.

Червеите са миньорите на почвата и колкото условията са по-благоприятни, толкова количеството им и разнообразието в почвата ще бъде по-голямо. Песъчливо-глинестите и глинесто-песъчливите почви са добри за развитието им, докато те избягват сухите песъчливи и тежките глинести почви. Само редки видове, които са се приспособили към неблагоприятните условия, успяват да оцелеят в киселите торфища.

Оптималните условия за активно развитие на почвените червеи са: аерирана и рохкава почва, разнообразни култури, сеитбообращение с включени сидерати, както и разнообразие от растителни остатъци.

Плуговете и бързо въртящите се дискове причиняват голяма вреда – от 25% до 70% от земните червеи умират при механизираната обработка на почвата. Влияние оказва видът и количеството на внесените торове. Леко изгнилият компост е по-добър за развитието им от вече зрелия. Пресният оборски тор, богат на амоняк, е токсичен за земните червеи. Високата киселинност на почвата (рН под 5,5) също е вредна, пише Синор.

Различните пестициди (включително тези за третиране на семената), както и минералните торове повишават смъртността и намаляват плодовитостта на червеите.

Предимствата от наличието на червеи в почвата са много. Проходите им увеличават количеството на микропорите и по този начин осигуряват добра аерация и дренаж на почвата.

Повече от 90% от местата, където червеите отлагат своите богати на хранителни вещества отпадъци, са пълни с корени на растения. Това им осигурява благоприятна среда за растеж и развитие. Вертикалните проходи често достигат на дълбочина 3-6 м.

Усвоявайки мъртвата органична материя, червеите обогатяват почвата с микроелементи. Те произвеждат между 40 и 60 тона екскременти на един хектар всяка година. Техните твърди изпражнения съдържат средно 5 пъти повече азот, 7 пъти повече фосфор и 11 пъти повече калий, отколкото в обикновената почва.

Можем да кажем, че земните червеи обновяват почвата, като пренасят хранителни вещества от долните дълбоки слоеве към горните. По този начин те подобряват и структурата, като правят тежката почва по-рохкава, а песъчливата по-свързана.

Червеите, влачещи падналите листа в почвата, ускоряват разграждането на листните патогени, включително зимните стадии на гъбичките (дори тези, причиняващи струпясването по ябълката). Те помагат и в борбата с почвените вредители, подобрявайки растежа и възпроизводството на полезната почвена биота.