0

М инистерството на земеделието и храните отговори на въпрос на „Телеграф” ще бъдат ли защитени стопаните, които практикуват пасторализъм, като им бъдат осигурени пасища. Според експертите на ведомството интервенцията „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ е включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. Тя е насочена към опазване и подобряване на природозащитното състояние на високопланинските пасища. Подпомагането на дейностите по сезонна паша допринася за съхраняване на тревните екосистеми и свързаните с тях ценни местообитания и видове в защитените територии и зони.

План

В хода на одобрение на Стратегическия план на службите на ЕК е изпратен финализираният през 2022 г. Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на СПРЗСР 2023-2027 г. върху защитените зони, изготвен по изискване на МОСВ. ЕК е съгласувала промяна в продължителността на ангажиментите от 5 на 3 години. Така е предвидено подпомагането на интервенцията да се осъществи само в първата половина на периода на финансиране (2023, 2024 и 2025 г.). Освен тази мярка ДОСВ включва общо 4 мерки, които касаят прилагането на интервенцията и които службите на ЕК изискваха да бъдат включени в условията на интервенцията. Такава мярка е например пасторализъм да се извършва с натоварване на пасищните системи с от 0,3 до 0,4 ЖЕ/ха. В Становището по екологична оценка на министъра на околната среда и водите е предвидено постепенно отпадане на

интервенцията въз основа на надморската височина.

Разпоредби

МЗХ е прецизирало разпоредбите на Наредба № 10 от 2023 г. за приложението на интервенцията в съответствие с издаденото от МОСВ Становище по ЕО. Нормативно е осигурена възможността за подпомагане на пашуването в природните паркове и защитените зони от Натура 2000. В съответствие със Становището по ЕО и съобразно националното законодателство в областта на защитените територии дирекциите на националните паркове имат право да променят нормите за натоварване на конкретните пасища. В тези случаи в защита на земеделските стопани в Наредба № 10 е предвидено същите да не търпят административни санкции, но само когато не е установено друго нарушение на поетите ангажименти, т.е. когато са спазени останалите условия за подпомагане. В случаите на преустановяване на пашата и неиздаване на разрешително за паша е предвидено, че от земеделския стопанин няма да се изиска възстановяване на получени финансови средства за периода, в които същият е бил изпълняван.