0

П арламентът изпълни едно от исканията, отправени от зърнопроизводителите по време на техните протести.

С промени в Закона за земеделските земи депутатите гласуваха ниви на дадено землище да се „разместват“ и да се обработват без знанието на собствениците им.

Това обаче може да се случи, при условие че мнозинството от фермерите вземат такова решение. Според зърнопроизводителите това се прави с цел уедряване на парцелите и по-ефективно обработване.

Нивите ще могат да се разместват на до една трета от собствениците на земя. Но това ще става, ако останалите две трети са съгласни.

Споразумения

Разместванията ще се случват с доброволни споразумения между собственици и ползватели, при които е постигнато две трети мнозинство и ще важат година за година. При досегашната процедура се изискваше 100% съгласие. По този начин фермер ще може да обработва и съседните на негова нива, като е предоставил на истинския й собственик в замяна свои ниви в друга част на землището.
Други поправки гласят, че процедурите за отдаване под наем или аренда ще се прави само след провеждане на търг, а не както и досега след конкурс. С тази промяна предимство се дава на местните земеделски производители, тези, които имат регистрация, които имат стопанска дейност в същата община, в която е имотът, подложен на търг.
Търговете ще се провеждат в две сесии. В първата ще може да участват фермери, които отглеждат плодове, зеленчуци, едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури, както и биопроизводители. Във втората ще могат да участват фермери, развиващи друга земеделска дейност в общината.

Условия

В търговете за държавна земя могат да участват фермери, които отглеждат не повече от 300 дка зеленчуци, 300 дка плодни градини, 300 дка едногодишни полски култури, 300 дка многогодишни фуражни култури - житни, бобови и техни смеси за изхранване на животни.
В поправките на закона се въвежда и специфичен ред за разпределяне на мерите и пасищата от държавния поземлен фонд, в землището, в което е регистрирана фермата.
Първо, на собственици или ползватели на биологично сертифицирано отглеждане на животни. Второ, на собственици или ползватели на ферми, които до датата на разпределението са ползвали същите имоти по договори с изтекъл срок. И трето, на животновъдни фермери, регистрирани в съответното землище.