0

З авишават се праговете за балансова стойност на активите и нетните приходи от продажби като критерии за това дали едно предприятие да се определи за микро, малко, средно или голямо.

Това предвиждат промени в Закона за счетоводството, подготвени от финансовото министерство.

Тежест

Предвижда се да се облекчи и административната тежест на микропредприятията, като се завишат праговете на активите и оборота, над които финансовият отчет на фирмата задължително да подлежи на независим финансов одит, става ясно от становищата по законопроекта, внесени в рамките на общественото обсъждане. Така по-малко предприятия ще трябва да наемат всяка година одитори и да дават пари за услугите им.

След приемането на законопроекта за микропредприятия ще се смятат вече фирмите, които имат балансова стойност на активите до 900 000 лева и нетни приходи от продажби до 1,8 млн. лв. Досега праговете бяха съответно 700 хил. лв. и 1,4 млн. лв.

За малки предприятия ще се считат тези, които имат активи до 10 млн. лв. и продажби за не повече от 20 милиона лева. За средните и големите предприятия праговете стават съответно 50 и 100 млн. лв., като разликата между двете групи ще се прави в зависимост от средната численост на персонала.  

Директива

Промяната се прави във връзка с евродиректива, според която заради инфлацията на всеки пет години тези прагове трябва да се завишават с 25%.
Очаква се, след като промените влязат в сила, да се намали съществено административната тежест за приблизително 3700 предприятия, които ще сменят категорията си от малки на микро, а 350 средни фирми да се определят вече като малки. Голяма част от тях ще се възползват от облекчена форма за финансова отчетност, става ясно от мотивите към законопроекта.