0

Т ежък удар ще понесат невнимателните и некадърните шофьори!

Министерският съвет одобри промени в Кодекса за застраховането, според които задължителната за шофьорите застраховка "Гражданска отговорност" ще бъде по-скъпа за тези, които допускат повече инциденти на пътя и завеждат повече щети, съобщиха от пресслужбата на "Дондуков" 1. Става дума за нов начин на определяне на застрахователната премия, наричана още бонус-малус, при който се дава отстъпка за безаварийно шофиране, а при участие в произшествия на пътя цената за застрахования се вдига.

Въвеждат се и нови дефиниции за "превозно средство" и "използване на превозно средство".

Предвидено е удостоверенията за застрахователни претенции да се издават централизирано от Гаранционния фонд въз основа на данните за застрахователни претенции, съдържащи се в поддържания от него електронен регистър.

Актуализират се минималните застрахователни суми по "Гражданска отговорност", както следва:

  • за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт от 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица, на левовата равностойност на 6 450 000 евро;
  • за вреди на имущество (вещи) от 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица, на левовата равностойност на 1 300 000 евро.

Въвежда се хармонизиран на ниво ЕС режим за обезщетяване на увредените лица в случай на неплатежоспособност на застраховател по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите в държавата на тяхното пребиваване чрез гаранционен механизъм, в който участват оправомощените компенсационни органи в държавите членки. Гаранционният фонд е определен за такъв орган в България.

Предвижда се вноските в Обезпечителния фонд по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите да се определят като процент от начислената застрахователна премия, а не като фиксирана сума.

Промените в Кодекса за застраховането, приети от МС, трябва да бъдат разгледани и евентуално приети от Народното събрание.