0

У чилищни директори не знаят какво да правят с ковид тестовете, които вече са с изтекъл срок на годност. Също така не знаят каква е процедурата им за унищожаване.

 

Това става ясно от писмо, изпратено до образователното и здравното министерство от Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България.

В запитването си от там искат информация каква е процедурата за унищожаването на тестовете, както и какви са счетоводните операции за бракуването им. Директорите посочват като проблем и факта, че тези тестове се съхраняват в помещения, които са им необходими за други цели.

Вестник „Телеграф“ потърси отговорите от двете министерства, посочени в писмото на съюза. От Министерството на здравеопазването казаха за медията ни, че процедурата е описана в Наредбата към Закона за медицинските изделия (ЗМИ).

Правилата

Според разписаните правила всяко физическо или юридическо лице, което е закупило, придобило като дарение или получило по друг начин медицински изделия трябва да има сключен договор с лице или фирма, която е сертифицирана да извършва дейност по унищожаване на такъв тип изделия.

Освен това в Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) следва да бъде представена и информация за наименование на медицинското изделие, вид, клас, модел, партиден/сериен номер; брой на подлежащите на унищожаване изделия; основание за искането и др. 

След получаване на посочената информация, изпълнителният директор на ИАЛ ще определи свои представители, които да присъстват по време на изпълнението на процедурата. След извършване на унищожаването се съставя протокол, който се подписва от юридическото лице, изпълнителя и представителите на ИАЛ.

Копие от протокола се изпраща в ИАЛ и в Министерството на здравеопазването в срок до 7 дни от извършване на унищожаването.