0

П о-малко от 1000 души са се възползвали от новото данъчно облекчение за извършен ремонт в жилищен имот. Въпросните физически лица са успели да си възстановят след проверка на НАП общо 135 936 лева от данъка, който са платили за доходите си от миналата година.

Това показват данни на Националната агенция за приходите, предоставени специално на „Телеграф“. Сметките сочат, че чрез ремонт на жилището си едно лице е успяло да си върне средно около 136 лева от годишния си подоходен данък.

Оказва се, че реално много малко на брой хора, извършили ремонт в домовете си, са успели да се възползват от въпросното данъчно облекчение. Най-вероятната причина за това е, че за да може един данъкоплатец да намали данъка си, трябва да докаже разходите си за платения на майстора труд пред НАП с документ.

Изискването на приходната агенция е тази бележка да идентифицира точно лицето, което е направило ремонта. Документът от майстора трябва да е придружен и от документ за плащането (фискален бон, когато е налице задължение за издаването му,  разписка, банково платежно и т.н.). Майсторите обаче много рядко издават подобна разписка, тъй като масово работят в сивия сектор. А ако се съгласят да работят на светло и да дадат на клиента си документ, завишават стойността на ремонта, за да компенсират данъците, които трябва да платят на държавата.

Данъчното облекчение за ремонт или подобрения на недвижим жилищен имот бе въведено за първи път през миналата година. Целта бе да се стимулират хората да искат разписка за труда на майсторите, за да може доходите в този бранш да излязат на светло.

Данъчното облекчение позволява на местни физически лица и на чуждестранни физически лица от ЕС или Европейското икономическо пространство да приспадат от данъчната основа направените през 2021 г. плащания за труд във връзка с подобрения или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до 2000 лв. при следните условия. Това означава, че с облекчението един данъкоплатец може да си върне до 200 лева от платения на държавата подоходен данък.

Освен наличието на документ, удостоверяващ платените разходи за труд, има и други условия за ползване на облекчението. Първо, недвижимият жилищен имот трябва да се намира на територията на страната. Физическото лице също така трябва да е собственик или съсобственик на жилището. Подобренията или ремонтът трябва да са извършени от физически или юридически лица, местни на България или друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

Недвижимият жилищен имот не трябва да е включен в дейността на предприятието, в случай че лицето извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон. Данъкоплатецът не трябва да е свързан с лицето, извършило ремонта.

Когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от едно физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, но до общо 2000 лева за всички.

Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

Общо 600 000 успяха да си намалят налога

Близо 600 хиляди са лицата, ползвали различни данъчни облекчения за доходите си, получени през 2021 г.  176 111 от тях са го направили с подаване на годишна декларация в НАП, а останалите през работодател. Общата сума, с която данъкоплатците са намалили годишната си данъчна основа, надвишава 3,9 млрд. лв., показва справката на НАП.

Най-голям е броят на родителите – общо 436 000, които са ползвали данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания. 291 000 са представили декларация пред работодателя си по основно трудово правоотношение, а останалите 145 363 са подали годишна данъчна декларация в НАП. До три дни след внасянето на формуляра приходната агенция е възстановила данък в размер на 69 381 492 лв. на 131 904 от родителите. При други това е направено в срок от 1 месец след извършване на проверка.

От данъчното облекчение за намалена работоспособност са се възползвали над 130 000 души. Годишната им данъчна основа е намалена с 829 313 533 лева.

4200 млади семейства, които имат ипотечен кредит за жилище, са намалили данъчната си основа с 9 085 228 лева. Облекчения за доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“ са ползвали общо 41 148 души. Те са намалили данъчната си основа с 59 617 000 лева.

Данъчните облекчения за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот се ползват за първи път. Те важат за доходи на физически лица, получени през 2021 г., и могат да се ползват само чрез подаване на годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

От това облекчение са се възползвали почти 1000 души, като стойността на възстановения данък, след извършени проверки от НАП, е в размер над 135 936 лв.
·         Намалена работоспособност – общо над 130 000 души (през работодател и чрез подаване на ГДД по чл. 50), като данъчната основа е намалена с 829 313 533 лв.
·         Млади семейства – общо 4200, като са намалили данъчната си основа с 9 085 228 лв.
·         Облекчения за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“ – общо 41 148 души (през работодател и чрез ГДД по чл. 50), като са намалили данъчната си основа с 59 617 000 лв. 

Данъчното облекчение позволява на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското икономическо пространство, да приспадат от данъчната основа направените през 2021 г. плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до 2000 лв., при  следните условия:
   - недвижимият жилищен имот е на територията на Република България;
   - физическото лице е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот;
  - подобренията и/или ремонтът са извършени от физически или юридически лица, местни на държава - членка на Европейския съюз, или на друга страна от Европейското икономическо пространство;
  - недвижимият жилищен имот не е включен в дейността на предприятието, в случай че лицето извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон;
  - физическото лице притежава документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на жилищния имот. Документът трябва да е придружен от документ за плащането (фискален бон, когато е налице задължение за издаването му,  разписка, банков или друг документ);
 - физическото лице не е свързано лице с лицето, извършило ремонта.

Когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от едно физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, за имота не превишава максималния размер от 2000 лв.

Когато в нарушение е ползван по-голям общ размер на данъчното облекчение за данъчна година, всяко от лицата, ползвали облекчението, дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

Над 436 000 родители са ползвали данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания за доходите си, получени през 2021 г., като 291 000 са представили декларация пред работодателя си по основно трудово правоотношение, а останалите 145 363 са подали годишна данъчна декларация в НАП до 3 май. 

До три дни след внасянето на формуляра приходната агенция е възстановила данък в размер на 69 381 492 лв. на 131 904 от родителите, заявили ползване на данъчни облекчения за деца, а при други  - в срок от 1 месец след извършване на проверка.
Близо 600 хиляди са лицата, ползвали различни данъчни облекчения за доходите си, получени през 2021 г., като 176 111 от тях са го направили с подаване на годишна декларация в НАП, а останалите през работодател. Общата сума, с която данъкоплатците са намалили годишната си данъчна основа, надвишава 3,9 млрд. лв., показва справката на НАП. 

Условията за ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания са подробно описани в сайта на НАП и фейсбук страницата на ведомството. Консултация по тези въпроси може да се направи с Информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700 (на цена съобразно тарифата на съответния оператор) и имейл: infocenter@nra.bg.