0

З А П О В Е Д

№ ТУ-41 / 23.02.2024 г.

С оглед спешно осигуряване на превозвач по автобусни линии, квота на община Белово, е постъпила молба изх.№АО-275/20.02.2024 г. от Кмета на община Белово с наш вх.№1101-51/20.02.2024 г. с искане на основание чл.16д, ал.6 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.), да бъде дадено разрешение за предприемане на спешна мярка от община Белово – като възложител, пряко да възложи обществения превоз на пътници по автобусни линии от общинската и областната транспортни схеми, квота на Община Белово. Поискано е да бъде допуснато предварително изпълнение на заповедта.

След като разгледах искането на Кмета на община Белово, установих, че са налице следните фактически обстоятелства:

Срокът на сключения между Община Белово и “ЕКОЛЕС 83 ЕООД – Белово договор за извършване на обществен превоз на пътници ще изтече на 28.02.2024 г. В тази връзка липсата на действащ договор ще наложи прекъсване на важна обществена услуга, каквато е общественият превоз на територията на Община Белово.

С оглед гореизложеното, намирам, че е налице хипотезата на чл.5, параграф 5 на Регламент (EO) 1370/2007, а именно непосредствен риск от прекъсване на транспортното обслужване на населението, поради липсата на действащ договор за превоз, както и поради сроковете за провеждане на съответната процедура за възлагане, предвид което, е необходимо предприемане на спешна мярка от страна на община Белово.

Относно искането за допускане на предварително изпълнение на заповедта:

Съгласно чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалният кодекс в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес.

Предвид горното, във връзка с високата обществена значимост и с цел осигуряване на непрекъснатост на транспортното обслужване, следва да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящата заповед.

Във връзка с горното, на основание чл. 19 от Закона за автомобилните превози и чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, чл. 16д, ал.6 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.), искане с вх. № 11-01-51/20.02.2024 г. от Община Белово, както и на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс,

ЗАПОВЯДВАМ:

I. РАЗРЕШАВАМ, за срок от дванадесет месеца, превозите по маршрутните разписания на автобусни линии от общинската и областната транспортни схеми, квота на община Белово, да бъдат възложени пряко от Кмета на община Белово, до провеждане процедурата за възлагане на превозите, считано от датата на влизане в сила на настоящата заповед.

Настоящата заповед да се изпрати на Кмета на община Белово за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува от Община Белово в един местен и един национален ежедневник, а когато на територията на общината не се издава нито един ежедневник – в друг местен вестник, съгласно чл.16д, ал.7 от Наредба №2.

Заповедта, в частта по т.I, подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Областния управител на Област Пазарджик, в 14-дневен срок от публикуването и, пред Административен съд Пазарджик.

II. ДОПУСКАМ предварително изпълнение на настоящата заповедта на основание чл.60 от АПК. поради риск от прекъсване на обществена услуга.

Заповедта в частта и, с която се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез Областния управител на Област Пазарджик пред Административен съд Пазарджик, в тридневен срок от съобщаването и.

ВАЛЕНТИНА КАЙТАЗОВА /П/

Областен управител