0

В рамките на финансирания по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, с бенефициент Министерството на околната среда и водите, дирекция „Национална служба за защита на природата“, се проведе Първият тридневен форум „Научни аспекти при определянето на местообитанията от европейска значимост в България” в к.к. „Златни пясъци“, в периода 07 – 09 юни 2023 г., на тема: Предизвикателствата в държавите от ЕС при определянето на типовете дюнни и степни местообитания.

Бяха обсъдени предизвикателствата при определянето, мониторинга и докладването на местообитания от европейска значимост в България и други страни от ЕС. Проведе се и практически семинар на терен с посещение на местообитания в околностите на резерват „Калиакра“, с. Крапец, ПП „Златни пясъци“.

www.eufunds.bg