0

П о думи на Доц. д-р Антоанета Петрова, дългогодишен директор на Ботаническата градина на БАН и ботаник с широки познания за растителния свят българските дюни и степи са с изключителна важност за екосистемата и природата ни като цяло.

Пясъчните дюни са екстремна среда за живот: те са бедни на хранителни вещества; често са сухи; нагряват се силно от слънцето; често са подложени на силни ветрове; пясъчният субстрат е подвижен (дюните се движат); по крайбрежията са подложени на засоляване. Организмите, които ги населяват, имат особености и уникални приспособления. Пясъчните дюни са на границата на морето (океана) и земята. Те поемат и умиротворяват енергията на водните стихии.

Повече за проекта „Знания за Натура 2000“ можете да прочетете на https://natura2000.bg/bulgarskite-dyuni-i-stepi/


Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04  „Знания за Натура 2000“ с бенефициент дирекция Национална служба за защита на природата към МОСВ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg