0

В рамките на финансирания по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, с бенефициент Министерството на околната среда и водите, дирекция „Национална служба за защита на природата“, се проведе Втори тридневен форум „Оценка на природозащитното състояние на видове и природни местообитания” в гр. Банско, в периода 11 – 13 септември 2023 г., на тема: Предизвикателства при оценката на природозащитното състояние (ПС) на видове и природни местообитания.

Проведе се и практически семинар на терен с посещение на местообитание 91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори, както и на местообитания на кафява мечка и дива коза в района на хижа „Вихрен“.

www.eufunds.bg