0

300 лечители ни церят с глад и игли. Това показа справка на „Телеграф“ в Регионалните здравни инспекции в страната. Те водят регистър на практикуващите неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. Според закона всеки, който използва алтернативни терапии, трябва да бъде записан в РЗИ, в противен случай подлежи на глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 5000 лв.

Съгласно Закона за здравето (ЗЗ) неконвенционалните методи са тези, чието изучаване не е включено в учебните програми на висшите медицински училища. Думата „лечение“ обаче не се използва, а в определението е записано, че те се прилагат за „благоприятно въздействие“ и не трябва да предизвикват влошаване на здравословното състояние. Видовете неконвенционални методи, като разрешени за прилагане са 7. Първият от тях е използването на нелекарствени продукти от органичен произход – растителен или животински, както и синтетични и полусинтетични органични продукти. Вторият метод е използване на нелекарствени продукти от минерален произход, а третият – използване на нетрадиционни физикални методи, при които се използва механично, топлинно или магнитно въздействие върху човешкото тяло. Хомеопатията попада в точка 4 и е описана като метод, при който чрез индивидуално подбрани хомеопатични лекарствени продукти се цели стимулиране на естествените оздравителни сили на организма.

Петият неконвенционален метод е акупунктура и акупресура. При акупунктурата в определени точки от тялото се забиват игли със специална форма и диаметър, а при акупресурата, в определени точки от тялото се упражнява натиск с върховете на пръстите. В точка 6 са включени няколко метода на изследване – ирисов, при който се изследват морфологичните изменения на ириса на окото; пулсов, при който се изследват качествени и количествени показатели на пулса и аурикуларен, който изследва морфологията, електропроводимостта и чувствителността към болка в точки от ушната мида. И с трите метода се цели определяне на състоянието на вътрешните органи и системи. Последният регламентиран метод е диетика и лечебно гладуване. Първото включва предписване на режим на хранене, включително и само с плодове, зеленчуци или други продукти от органичен произход, а вторият е предписване на режим на приемане на вода, сокове или други течности, без храна. Използването на неконвенционални методи извън изброените 7 е незаконно.

В цяла България обаче са регистрирани само 467 лечители. Това означава, че всички останали работят нерегламентирано. Много от вписаните в РЗИ съчетават няколко метода в практиките си. С акупунктура например се занимават 143 от тях. Наименованието на този метод идва от латинското acus – игла и punctura – убождане. Той е дефиниран и от Световната здравна организация. Изразява се в поставянето на игли в определени акупунктурни точки по тялото, като по този начин може да се облекчи болката при артрозни заболявания, дископатия, радикулит, да се повлияе при заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, при стомашно чревни и алергични състояния. Любопитното е, че според сега действащите правила, акупунктура могат да прилагат и лица със средно образование. Преди три години бяха предложени промени в ЗЗ (виж карето). Те предвиждаха неконвенционални методи, с изключение на хомеопатия, за която се изисква магистърска степен по медицина или дентална медицина, да се практикуват само от хора, които притежават образователно-квалификационна степен „специалист“ или „бакалавър“ по професионално направление „Здравни грижи“.

Освен това през 2019 г. бе предложено диететиката и лечебното гладуване да отпаднат като част от неконвенционалните методи. Идеята тогава беше диети да предписват само висококвалифицирани лекари-специалисти. Тези изменения обаче така и не влязоха в сила, затова към настоящия момент лечение с глад имат право да предписват 160 души. В основата на този метод е идеята, че лишаването на организма от храна дава допълнителна възможност на отделителните органи – бъбреци, черва, бели дробове, кожа и лимфни съдове безпрепятствено да елиминират натрупаните отпадни продукти. С приема само на течности, се постига изчистване или детоксикация, което подтиква организма към самовъзстановяване и замяна на увредените клетки и тъкани и за саморегулация на функционалните нарушения. Според закона продължителността на прилагане на диетиката и лечебното гладуване не може да надвишава 7 последователни дни.

Неконвенционални методи практикуват и лица със средно образование

Право да практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве имат лица, които са психически здрави, не са обсъждани и отговарят на едно от трите записани в закона условия: да са магистри по Медицина, Дентална медицина или Фармация, да притежават образователно-квалификационна степен „специалист“ или „бакалавър“ по „Здравни грижи“ или да притежават диплома за завършено средно образование и свидетелство за успешно проведено обучение не по-малко от 4 семестъра във висше медицинско училище. Това означава, че реално лица със средно образование също могат да практикуват например акупунктура. Единствено при хомеопатията има изискване методът да се практикува само от хора, които притежават магистърска степен по „Медицина“ или „Дентална медицина“. Идеята в предложените изменения беше тези методи да се прилагат само от специалисти с придобито образование по медицинска професия, но това не влезе в сила и към днешна дата, в не повече от половината регистрирани практики за неконвенционални методи, работят лекари.

В София има най-много записани

В регистрите на РЗИ-София има най-много записани практики – 192. От тях 115 са на лекари. Законно практикуващите акупунктура в столицата са 70 души при общо за страната 143. Предписващите хомеопатия пък са 81, при общо 183, а гладолечение – 86 при общо 160 за цяла България. В две от Регионалните здравни инспекции пък няма записан нито един лечител. Това са РЗИ-Кюстендил и РЗИ-Силистра. Ако в тези области някой практикува акупунктура, ирисова диагностика или друг то 11-те изброени неконвенционални методи, то той го прави незаконно, тъй като не е регистрирал практиката си.

Длъжни са да водят книга за посещенията

По закон лицата, които практикуват неконвенционални методи, са длъжни да вписват в книга за посещенията данните за всички хора, които са потърсили тяхната помощ. Книгата за посещения се води по образец и трябва да бъде прошнурована, подпечатана и регистрирана от РЗИ. Лицата, които практикуват неконвенционални методи, са длъжни да съхраняват книгата за посещенията за срок 10 години след нейното приключване, както и да я предоставят при поискване от контролните органи. Освен това в ЗЗ е записано, че са забранени всички форми на реклама на неконвенционални методи, включително свързването им с дейности по профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация.