0

Б Г ЛОВ информира българските ловци кои ще са ловните дни по време на коледните и новогодишните празници през декември.

23 декември 2023 г. - водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

24 декември 2023 г. - водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

25 декември 2023 г. - групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

26 декември 2023 г. - групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

30 декември 2023 г. - водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;

31 декември 2023 г. - водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график.

Наслука

НЛРС СЛРБ уточнява, че във връзка с ловуването по време на коледните и новогодишните празници от Изпълнителната агенция по горите информират, че съгласно изискванията на чл. 68, ал. 2 и чл. 69, an. 1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, груповото ловуване на дива свиня, както и груповото и индивидуално ловуване на дребен дивеч се извършва в събота и неделя и в дни, обявени за официални празници. В тази връзка графици за групов лов на дива свиня и дребен дивеч ще се утвърждават за дните 23, 24, 25, 26, 30 и 31 декември 2023 г.
Уточняваме, че съгласно изискванията на чл. 54, ал. 5, т. 4 от Закона за лова и опазване на дивеча и Заповед № РД 48-47/23.09.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите груповото ловуване на дива свиня, включително и по линията на организирания ловен туризъм, се извършва в не повече от два дни, включително събота и неделя, от седем последователни дни за един ловностопански район, като ловуването се извършва по график, утвърден от директора на съответното ДГС/ДЛС. Допълнително ограничение е въведено с чл. 70, an. 1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, съобразно който е забранено провеждането на групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч през два последователни дни в едно и също ловище.