0

В закона за въвеждане на еврото няма да е записана конкретна дата за приемането на единната европейска валута в България.

Това става ясно от концепция на Закон за въвеждане на еврото в Република България, пусната на сайта на Министерството на финансите. Досега в Плана за въвеждане на еврото, изготвен от МФ преди година, се споменаваше като възможна дата 1 януари 2024 г. Сега обаче такава конкретика отсъства, тъй като се смята, че тази дата вече е невъзможно да бъде спазена заради високия бюджетен дефицит и високата инфлация у нас.

В концепцията за закон са залегнали и доразвити множество принципи, записани в плана. Категорично е посочено, че превалутирането ще се извършва чрез прилагането на неотменимо фиксирания валутен курс от 1,95583 лева за 1 евро. Не се допуска преизчисляване на суми, използвайки съкратената форма на фиксирания курс, а трябва да се използват всичките пет знака след десетичната запетая.

Преобразуване

Преобразуването на цените и другите стойности от лева в евро се извършва чрез прилагане на пълната числова стойност на фиксирания курс и закръгляване на получената сума до два знака след десетичната запетая на базата на третия знак след нея в съответствие с математическите правила за закръгляване. Така, ако третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак остава непроменен. Ако е повече или равен на пет, вторият знак след запетаята се увеличава с едно.

В бъдещия закон ще залегнат текстове за защита на потребителите и конкретна забрана за стопански субекти, включително кредитни институции и др., да повишават цената на стоките или услугите при въвеждане на еврото без основателна причина.

От деня на въвеждане на еврото стоките и услугите ще могат да се плащат както в единната валута, така и в лева в продължение на един месец. През този период търговците ще връщат рестото на клиентите си единствено в евро. Но има изключение – търговците няма да бъдат задължени да приемат от купувача повече от 50 броя монети в лева. Банкоматите ще пускат пари само в евро.

Безплатно

БНБ ще обменя безплатно и в неограничено количество банкноти и монети от лева в евро без ограничение във времето. Кредитните институции и „Български пощи“ ще предоставят тази услуга безплатно през първите 6 месеца от приемането на единната валута. От седмия месец до края на първата година те ще могат да начисляват такси. Ако е необходимо, ще се определят правила по отношение на размера на обменяната сума.

Ще има период на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите – и в левове, и в евро. Този период ще започне 1 месец след датата на вземане на решение от Съвета на ЕС за въвеждане на еврото в България и ще приключи 12 месеца от датата на приемане на единната валута.

Масово бъркат еврозоната с Шенген

Потребители във Фейсбук масово бъркат еврозоната с шенгенското пространство, става ясно от коментарите им в социалната мрежа. Те възторжено приветстват приемането на резолюция от страна на Нидерландия да не гласува за присъединяването на Румъния и България към Шенген. Огромна част от коментарите са: „Браво на Нидерландия! Не щем еврото!“, без явно хората да разбират, че всъщност приемането ни в шенгенското пространство ще даде възможност на българите да пътуват свободно, без граничен контрол и няма нищо общо с въвеждането на единната валута.