0

Л инията на бедност общо за страната e 504,33 лв. средномесечно на човек от домакинство през 2021 г. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 532,4 хил. души, или 22,1 процента от населението на страната, което прави всеки пети българин. Това показват данните на Националния статистически институт.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 11,8 процента, а относителният дял на бедното население намалява с 1.7 процентни пункта. Същевременно обаче системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността.

Данните за 2021 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, като обезщетения, социални и семейни помощи и добавки, равнището на бедност се повишава от 22,1 до 31,5 процента, или с 9.4 процентни пункта.

Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 44,3 процента, или с 22,2 процентни пункта.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните хора (50,2 на сто за 2021 г.), като рискът от бедност при безработните мъже е с 11,8 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени.