0

- Г-жо Кастрева, предстои приемът след 7-и клас, как са разпределени паралелките в София? Преобладават ли езиковите паралелки?

- Държавният план-прием на ученици след завършено основно образование е обвързан с броя на учениците, които през настоящата година завършват седми клас и спецификата на областта, вида на училищата – професионални и профилирани гимназии, средни и обединени училища, тяхната материално-техническа база и обезпеченост на обучението с педагогически специалисти, характеристиката на пазара на труда в областта от една страна, а от друга - със зададените от Министерство на образованието и науката целеви стойности. В изпълнение на тези условия за следващата учебна година за столичната образователна система са планирани 440 паралелки. От тях 191 са професионални паралелки и 249 са профилирани, от всички 11 профила, предвидени в Закона за предучилищното и училищното образование. Предвид обстоятелството, че в София от десетилетия има висококачествено езиково образование, забележително езиково многообразие, 9 профилирани езикови гимназии, 7 средни езикови училища и кадрова обезпеченост на обучението, най-голям е броят на паралелките с профил „Чужди езици“ – 23% от 249-те профилирани паралелки. Езиковите паралелки са сред най-желаните в София и това има своята логика в днешния глобален свят. Владеенето на чужд език е не само ключово умение, но и предпоставка за професионална реализация.

- Увеличават ли се паралелките с профил „Информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ) и на тези с насока природни науки?

- В духа на държавната политика в сферата на училищното образование и тази година се запази тенденцията за увеличаване не само на паралелките с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ и „Природни науки“, но общо на учениците, обхванати в STEM профили и професии. На бъдещите осмокласници сме предложили за прием общо 232 такива паралелки (52,73%), разпределени, както следва: профилираните паралелки са 112, от които „Софтуерни и хардуерни науки“ са 48, „Математически“ – 13, „Природни науки“ – 28, „Предприемачески“ – 28. Професионалните паралелки са 120, с „Информатика” са 29, “Техника” – 50, и други – 41.

- Има ли някакви промени в организацията на приема след 7-и клас в чисто техническо отношение?

- Приемането на ученици в VІІІ клас в училищата, включени в държавния план-прием по Наредбата на министъра на образованието и науката, се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент. Учениците участват в класирането според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред. Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища. Кандидатстването е чрез електронна платформа и е централизирано. За настоящите седмокласници от 28 февруари 2023 г. влезе в сила последното изменение и допълнение на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката. Две са съществените промени в организацията на държавния план-прием след завършено основно образование. Когато здравословното състояние на ученик не му позволява да се яви на изпит от националното външно оценяване, защото е в болничен престой или е под карантина, но в годината на кандидатстване ученикът е участвал на областен и/или национален кръг на олимпиадата от календара на МОН по български език и литература и/или по математика, балът му се формира, като вместо резултата от националното външно оценяване се използва по-високият му резултат по съответния учебен предмет от областния или националния кръг на олимпиада, изразен в точки като процент от максималния брой точки. В този случай в регионалното управление на образованието се подава заявление по образец преди началната дата, определена в графика на дейностите по приемане на учениците за подаване на документи за участие в приема на ученици, с приложени копия на документи от болничното заведение или от регионалната здравна инспекция, доказващи болничния престой или карантина, като се представят и оригиналите им за сверяване. Втората съществена промяна с свързана с обстоятелството, че класирането на областно ниво, което е централизирано, вече ще се извършва на четири етапа. Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране ще бъде по познатия електронен път. Новото е, че в третия етап на класиране участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием. Разбира се, и тези, които не са кандидатствали до момента. Такива са процедурата и условията за участие и в четвърти етап. След четвъртия етап на класиране, ако записаните в дадена паралелка са под норматива за минимален брой ученици, началникът на регионалното управление на образованието закрива паралелката и насочва учениците към паралелка, в която има свободни места, като се отчита балът на ученика. След четвърто класиране приемането на ученици до 10 септември, както и допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им според бала на учениците по низходящ ред. Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и оригиналите на документите за кандидатстване след завършено основно образование. Във всички дейности за реализиране на държавния план-прием е важно да се спазват сроковете и правилата. Това е фактор, гарантиращ справедливостта и прозрачността на всички процедури.

- Колко училища са кандидатствали за финансиране за изграждане на STEM среда?

- Процедурата „Училищна STEM среда“ беше открита от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ на 19 април 2023 г. Процедурата се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост. Всяко държавно и общинско училище има определено финансиране спрямо броя на учениците и участва в процедурата за одобрение на идейна концепция, а не на конкурсен принцип. Първо училищата подават формуляр през Информационната система ИСУН 2020, който се съгласува от страна на Националния STEM център в частта оборудване и физическа среда. С вече съгласувания формуляр училищата подават окомплектованата документация към ИАПО. Срокът за първия прием е 21 юни за училищата с до 200 ученици, за втория – 19 юли 2023 г. за тези с до 400 ученици, а 21 август е за училища с над тази бройка. Формулярът на практика съдържа описание на различни компоненти. Описват се направленията, в които ще бъде изграден училищният STEM център – „Математика и информатика“, „Природни науки“, „Роботика и киберфизични системи“, „3Д дизайн и прототипиране“ и „Зелени технологии и устойчиво развитие“. Прави се описание и на помещенията или обособените части от тях, в които ще бъде изградена училищната STEM среда, и броя високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи, предвидени във финансирането. Училищата ще трябва да посочат също кои са минимум четирите учебни предмета, към които ще е насочена дейността на STEM центъра в училището, както и дали предвиждат закупуването на специализирано оборудване. Така предложената концепция трябва да бъде одобрена от педагогическия съвет на всяко училище. Надявам се в процедурата да се включат всички столични държавни и общински училища.

- Кои професионални гимназии в столицата ще се превърнат в центрове за високи постижения?

- 28 професионални гимназии ще бъдат модернизирани и оборудвани в съответствие с най-високите технологични изисквания, за да се превърнат в центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. Определените от МОН гимназии, които са по една във всяка област, са преминали през комплексна оценка по критерии, отнасящи се до спецификите на училището, адаптивността им към настъпващи промени, финансов ресурс, капацитет на училището да отговори на нуждите на региона от кадри, възможности за установяване на партньорства и работа в мрежи и др. Като центрове за високи постижения те ще допринесат за повишаване на регионалната конкурентоспособност и ще работят въз основа на партньорства между професионални училища, университети, компании, местни власти и други образователни институции. За София-град това е Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ – най-голямото ни професионално училище.

- В кои професионални училища е въведено дуално обучение?

- Дуалното образование залага в учебните програми както стандартната теоретична подготовка, така и задължителен стаж в дадено предприятие в зависимост от специалността. Предимствата на такава форма на обучение са много, особено за самите ученици, които освен че получават заплащане - обикновено между една трета и половината от обичайната заплата, придобиват и практически опит по време на обучението си. В резултат на това те излизат подготвени на пазара на труда, което пък позволява започването на по-добра работа срещу по-високо заплащане. Погледнато от по-широк ъгъл, дуалната форма на обучение играе важна роля и за икономиката, тъй като то покрива широк спектър от професии като механик, технически чертожник, настройчик на машини, заварчик, електротехник, стругар, шлосер, продавач-консултант, застраховател, банков експерт, финансов консултант, шивач, складов специалист, асистент проекти, екскурзовод, брокер на недвижими имоти и др. Изпълнението на проекта „Подкрепа за дуалната система на обучение" ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Целта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, което ще повиши и качеството на професионалното образование, както и ще засили връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите. Продължителността е 36 месеца, трябва да приключи не по-късно от 31 октомври тази година.

Дуално обучение по различни специалности има в Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“, Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“, Професионална гимназия по електротехника и автоматика, Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“, Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, Софийска професионална гимназия "Княгиня Евдокия", 130-о средно училище „Стефан Караджа“, 97-о средно училище „Братя Миладинови“.

Дуалното обучение е специфична форма на организация на обучителния процес, която изисква активност, отговорност, заинтересованост и отдаденост и от двете страни – училището, от една страна, и работодателите, от друга. Това понякога е проблем за ефективността на неговото реализиране.

- Дайте, моля, примери за столични иновативни училища, които са въвели интересни образователни методи.

- Училищната мрежа на София-град е многообразна. По тази причина сред нашите иновативни училища има начални, основни, средни училища, профилирани и професионални гимназии, които са общински, държавни и частни. Всяко училище има своята специфика и затова палитрата на иновациите е много пъстра. Има училища, които работят по повече от една иновация. Има училища, които разработват програми, в които интегрират учебно съдържание по 2 и повече учебни предмета. Други разработват нови методики на обучение, при които учениците биха усвоили по-лесно българския език. В други иновации се набляга на чуждоезиковото обучение, на математика, на природните науки. Има училища, които работят по гражданското образование на учениците, по обогатяване знанията на учениците на българските обичаи и фолклор. Все повече от иновациите се свързват с изградените вече STEM центрове по училищата, които са също с различна насоченост. Там учениците с помощта на различни технологии усвояват знания и доразвиват уменията си в различни области на науката и изкуствата, показват и успяват да реализират свои творчески идеи. Всички иновации са насочени към повишаване мотивацията за учене у децата и учениците, за развиване на мислене и на граждански позиции у тях. Работи се по изграждане на личности, които в динамиката на времето да са готови да посрещнат всяко едно предизвикателство и да се справят успешно с поставените им задачи. Забелязва се устойчиво нарастване на броя на иновативните училища. Всяка година около 30 училища подават проекти за иновации и биват включвани в списъка на иновативните училища, който се одобрява с постановление на Министерския съвет. Към настоящия момент 93 столични училища са със статут на иновативни.

- С всяка изминала година изискванията и предизвикателствата към учителите стават все повече. Как се повишава тяхната квалификация?

- Регионалното управление на образованието организира изпълнение на държавната политика, свързана с квалификацията на педагогическите специалисти, като планира, координира и контролира дейности за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на регионално ниво. На първо място това се случва чрез идентифициране на необходимостта от квалификация на различните педагогически специалисти, което правим чрез разработена система за ежегодно проучване на потребностите от продължаваща квалификация на педагогическите специалисти от столичните образователни институции. Непрекъснато обогатяваме и обновяваме информацията за различните форми на квалификация чрез създаване на връзки и контакти между директорите, учителите и останалите структури на образователната система и партньорски организации. Организираме работни срещи, дискусии, семинари, практикуми и тренинги, майсторски клас, открити уроци, конкурси. Екипът на РУО-София-град е в непрекъснат режим на методическа подкрепа на педагогическите специалисти, консултации и обучения. Друго важно направление е провеждането на обучения по различните национални програми и в изпълнение на европейските проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Темите са активни методи на преподаване за повишаване на мотивацията на учениците, подкрепа за ефективно приобщаващо образование, училищно партньорство – взаимодействие с родители и другите заинтересовани страни.

- Може ли да се каже, че професията учител се подмладява или напротив? По кои предмети липсват кадри?

- Смяната на поколенията учители е естествен процес. Трайна е тенденцията за навлизане на млади колеги в професията, особено след целенасочената и последователна държавна политика за издигане престижа на българския учител и чрез преки действия за повишаване на социалния му статус през повишаване на възнагражденията. Чисто статистически броят на учителите до 30-годишна възраст в последните години забележително нараства. През 2012 година в столичната образователна система са работили 600 млади учители, през 2016 година те са 1300, през 2020 година – 1700, сега са около 1800. Разбира се, и в София има недостиг на педагогически специалисти и характерна дори за нашия град мобилност на кадри. Най-често търсени са учители в детска градина и в начален етап, учители по математика и информационни технологии, учители по чужд език.

Радостно е, че младите ни кадри стават все повече. Важно е в този процес да има ефективна и градивна приемственост, която да гарантира по-високо качество на образованието.

Това е тя:

Ваня Кастрева е родена на 5 януари 1960 г. в София

Завършва средното си образование в 21-во СОУ „Христо Ботев“

Магистър по история и образователен мениджмънт на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, доктор по педагогика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Работила е като редактор на документална литература в издателство „Младеж“, както и като учител по история в 119-о СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“

От 1998 до 2006 г. е директор на 2-ро СОУ „Академик Емилиян Станев“

От 13 юни 2006 г. е началник на Регионалния инспекторат по образованието в София

На 13 август 2014 г. става служебен заместник-министър на образованието и науката в правителството на Георги Близнашки

Заместник-министър на образованието и науката от 7 ноември 2014 г. до 2 февруари 2016 г. във второто правителство на Бойко Борисов

От 3 февруари 2016 г. е началник на Регионално управление на образованието, София-град