0

- Госпожо Хасан, много от земеделците и гражданите не знаят какво биха могли да правят и как да използват земи, които попадат в Натура 2000. Ще обясните ли как стоят нещата?

- Мрежата Натура 2000, която се изгражда в съответствие с Директивата за местообитания и Директивата за птиците на ЕС в България, обхваща 35% от територията на страната. Обявяването на защитените зони не променя собствеността и начина на ползване на земи, гори, води и др. В определени случаи това са земи с Висока природна стойност (ВПС). Могат да бъдат земеделски земи с ВПС, които са местообитания на ценни и редки застрашени от изчезване видове, които са обект на опазване в Натура 2000. Могат да бъдат птици, безгръбначни и др. В тази връзка това са предимно ливадите и пасищата. Управлението на мрежа Натура 2000 изисква те да се ползват по определен начин, да се извършват определени дейности или някои от дейностите в определени моменти да бъдат ограничени.

- Ще дадете ли пример за такъв тип ограничения?

- Например, ако става дума за ливада или пасище в такива местности, се налагат ограничения за косене в определен период, който съвпада с размножителния период на определен защитен вид. Целта е да се избегне безпокойство, затова се налага да не се коси. И тогава ползвателите се компенсират за пропуснати ползи.

- А ако не ползват тази земя?

- Ако нищо не правят, то тогава няма пропуснати ползи. Това са мерки за управление на Натура 2000 от доброволно естество. Органът за управлението сключва споразумение със собствениците или ползвателите, с което те декларират, че ще ползват земята по начина, който се изисква от Натура 2000 и се съобразяват с изискванията на мерките. Нашата роля е да ги мотивираме да участват в управлението на мрежата и да приложат необходимите мерки.

- С какви проблеми се сблъсквате? Много хора си мислят, че всичко им е забранено, имаше недоволни собственици на земи в района на Каварна например?

- В случая с Каварна мисля, че се касае за природни местообитания, които попадат в района на Понто-сарматските степи. Това са редки местообитания и изключително ценни за целия Европейски съюз. Има ги само в Черноморския биогеографски район единствено на територията на България и Румъния. Това местообитание е приоритетно, защото е с малък ареал и има ценни растителни видове.

- Какви растителни видове има там?

- Едно от тях е теснолистният божур. Ако посещавате Каварна през май, когато той цъфти, ще видите изключително красива гледка. Това са степни местообитания, но са много редки и специфични степи и ги има само тук и в Румъния край морето. Освен този божур другите ценни и защитени от изчезване видове са морски пелин и ирис.

- Къде могат да се видят?

- Те формират природно местообитание Понто-сарматски степи с разпространение в защитена зона Калиакра и Добруджа.

- Какви мерки прилагате за защита на тези редки Понто-сарматски степи?

- В случая това е пример, в който ограничаваме предназначението и трайното ползване на тези земи. Ако сте например собственик на земеделска земя, пасище или ливада, нива, но имотът ви представлява местообитание от горепосочения тип, в тези случаи в заповедта за обявяване на защитена зона Калиакра забраняваме всякаква промяна на предназначението на тези земи. Тоест приложили сме административни мерки, те не са от доброволно естество, а забрани.

- Какви са забраните?

- Всякакво строителство, всякакви дейности, свързани с разораване, превръщане на терените в овощни градини, залесяване.

- Тоест целта е да си останат диви поляни, където растат божурите и дивия пелин, така ли? А временни постройки за развитие на туризъм?

- Всякакви постройки са забранени. Може да се извършват походи, да се наблюдават растенията, но не и дейности, които могат да унищожат растенията. Това е пример за такова приоритетно за опазване местообитание в точно определен ареал. Мястото е изключително ценно за целия ЕС и приносът на България към Натура 2000 е изключително висок. Така че тези, които имат УП-та, не могат строят.

- Тези собственици ще бъдат ли компенсирани?

- Конкретно за това местообитание по ОП „Околна среда“ е предвидена възможност за компенсиране на собствениците за пропуснати ползи, а именно тези имоти ще бъдат изкупени от държавата. Има такъв проект, бенефициент е РИОСВ-Варна. Имотите ще станат изключителна държавна собственост. Ще има оценители и методика за оценки, като тя е включена в документацията по този проект. Ако някой се интересува, може да разгледа документите, които са публични. Проектът е обявен, одобрен е от ОП „Околна среда“, в момента текат обществени поръчки за избор на изпълнители и оценители.