1

П рез 2023 година жените могат да се пенсионират на 62 години, но с осигурителен стаж не по-малко от 36 г. и 4 месеца, а мъжете 64 г. и 6 месеца със стаж 39 г. и 4 месеца. От Националния осигурителен институт (НОИ) обясниха за „Телеграф“, че предвиденото плавно увеличаване и постепенно изравняване на възрастта следва да завърши при навършването на 65-годишна възраст и за двата пола през 2037 г. След това възрастта ще се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота.

Изискуемият осигурителен стаж за пенсиониране за работещите при условията на трета категория труд нараства с по два месеца годишно за жените и мъжете до достигане през 2037 г. на 37 години за жените и 40 години за мъжете. Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст се поражда от момента, в който едновременно бъдат изпълнени условията за навършена възраст и придобит осигурителен стаж.

Изключение

В случай че лицето не е придобило минимално изискуемия осигурителен стаж, законодателството предвижда възможност за пенсиониране при по-малка продължителност, но при по-висока възраст, която от 2023 г. е 67 години за жените и мъжете. За отпускането на така наречената „пенсия за осигурителен стаж и възраст при непълен стаж“ е достатъчно работещият да има най-малко 15 години действителен осигурителен стаж и да е навършил необходимата възраст.

Възможност

Законодателят е предоставил възможност на лицата да упражнят правото си на пенсия и по-рано от установената основна пенсионна възраст, но не по-рано от 1 година преди това. Лицето трябва да има минимално изискуемия осигурителен стаж съгласно общите условия за пенсиониране към датата на подаване на заявлението за отпускане на пенсия по този специален ред. Пенсията се определя и изплаща в намален размер пожизнено. Размерът на намалението е 0,4 на сто за всеки месец, включително и непълен, който не достига на лицето до навършване на възрастта му за основната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Лице, на което е отпусната пенсия по този ред, няма право на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Давност

Правото на пенсия не се погасява по давност. Това означава, че лицата, които през 2022 г. и предходните  години са изпълнили условията за придобиване  право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще могат да се пенсионират и през 2023 г. или през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране. Изключения от общите условия за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст е предвидено за лицата с осигурителен стаж, придобит в специални служби, за балерините, балетистите и танцьорите със стаж в културни организации, за работилите при тежки и вредни условия на труд (първа и/или втора категория) и за учителите.