2

З аверката на ТЕЛК решенията, които вече са влезли в сила, отпада от лятото. Това става чрез промени в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните им картотеки, които влязоха в сила в края на март. 

Картотека 

От 21 юни заверяването в картотеката на вече влезлите в сила експертни решения няма да е необходимо. Вече ще се използва наличната в Националната здравноинформационна система информация за целите на медицинската експертиза. Така например лицата вече няма да прилагат заверени копия на документи от консултации и изследвания, ако същите са налични в електронните здравни записи в НЗИС. Обменът на документи между Регионалните картотеки на медицинската експертиза и ТЕЛК също няма да е необходим, когато информацията е налична в електронните здравни записи на лицата в НЗИС.

Освен това ТЕЛК комисиите вече ще се произнасят в по-кратки срокове. В тази връзка общият срок за обжалване от всички заинтересувани страни ще бъде 14 дни, а не както досега – 28 дни. При обжалване на решението на ТЕЛК НЕЛК ще може да го отменя и връща за нова експертиза само веднъж, след което ще бъде задължена да се произнесе с решение. Досега възможността за връщане на експертизата от НЕЛК към ТЕЛК беше неограничен брой пъти. 

Освен това решенията вече  ще се издават и само по документи, като преглед ще се извършва в ограничен брой случаи при определени обстоятелства. В тази връзка разпределението на случаите между ТЕЛК няма да става на териториален принцип, както досега, а ще се извършва чрез Електронната система за контрол на медицинската експертиза на случаен принцип между всички ТЕЛК в страната, като за целта системата автоматично ще следи натоварването на комисиите.

Комисии

ТЕЛК комисиите да се увеличат. Предвижда се такива да бъдат създадени във всички държавни и общински многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове. В тези от тях, които са университетски болници или търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, се създават най-малко две ТЕЛК. Дава се възможност също така ТЕЛК да се откриват и в други държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, центрове за психично здраве и кожновенерически заболявания.