0

Л овният съвет към Изпълнителната агенция по горите прие резултатите от пролетната таксация за състоянието на дивечовите запаси и плана за ползване на дивеча за 2024 г. на проведеното първо за тази година заседание. Анализът на резултатите от таксацията сочи, че при едрия дивеч във всички ловностопански райони се формират дивечови популации, които постепенно нарастват. Общата численост на благородния елен в държавните ловностопански райони и в ловностопанските райони на ловните дружини е над 41 000. В сравнение с миналата година увеличението е с повече от 7%. Запасът от елен лопатар е 12 800 и е над допустимия за страната, като увеличението му, в сравнение с предходната година, е с 5,2%. При сърната той е близо 142 000 бр., с 4,9% повече от 2023 г., но като цяло е под допустимия.

Свине

В страната има повече от 58 000 бр. диви свине. Вследствие предприетите мерки за намаляване на популацията на вида поради заболяването африканска чума по свинете запасът в страната беше сведен под допустимия. През последните две години се наблюдава завръщането му във всички ловностопански райони, като данните от таксацията през 2024 г. сочат увеличение на запаса с 19%.

Увеличение се отчита и при запасите от дребен дивеч, които също нарастват, но с по-ниски темпове, вследствие намаляване на естествените местообитания и нарастването на популациите на хищници. Таксацията и тази година сочи, че в страната ни има повече от 3000 вълка, 76 600 чакала, 50 000 лисици, близо 24 000 скитащи кучета.

Промени

Членовете на Ловния съвет приеха плана за ползване на дивеча в България през ловен сезон 2024 г. по видове дивеч за всички ловностопански райони. Приетите таксация и план за ползване на дивеча за 2024 г. ще бъдат представени за утвърждаване от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Взето беше решение да се създаде работна група, която да разгледа становища от всички заинтересовани страни относно необходимостта от промени в Закона за лова и опазване на дивеча и в зависимост от постъпилите становища да предложи приемане на промяна в действащия или да се предприемат действия за изготвяне на изцяло нов закон с цел подобряване развитието на ловното стопанство в страната.