0

П равителството прие доклада за приключване на преброяването на земеделските стопанства в Република България през 2020 г., съобщиха от Министерския съвет.

В документа са представени основни резултати, изводи и наблюдавани тенденции за получените основни данни от преброяването на земеделските стопанства през 2020 г. в сравнение с 2010 г. В него се посочва, че е налице трайна тенденция за увеличаване на размера на земеделските стопанства в България и на средния брой отглеждани животни в тях. Средно използваната земеделска площ в едно стопанство е увеличена над три пъти, а над 3.5 пъти е нараснал средният размер на животинските единици. Окончателните данни показват, че общият брой на земеделските стопанства през 2020 г. е 132 742, като 70% от тях отговарят на посочените критерии за европейски физически праг. Данните от преброяването през 2020 г. потвърждават тенденцията за намаляване броя на земеделските стопанства (е 64% по-малко спрямо 2010 г.) и увеличаване на техния размер.

Паша

През 2020 г. използваната земеделска площ (вкл. общата земя, колективно използвана за паша на животните) е в размер на 4 564 152 ха и се увеличава с 2% спрямо 2010 г., а обработваемата земя (3 318 397 ха) - с 6%. Тези тенденции водят до увеличение на средната площ, използвана от едно земеделско стопанство, над три пъти - от 10.13 ха през 2010 г. на 35.9 ха през 2020 г., което свидетелства за засилване на процесите на уедряване на стопанствата. Селскостопанското преброяване е основен източник на информация за състоянието и тенденциите в развитието на земеделието. Основната цел е да бъде осигурена интегрирана статистика за структурата на земеделските стопанства през 2020 г. в България, както и за производствените методи, за мерките за развитие на селските райони и за агроекологичните показатели, необходима за вземането на решения при провеждането на Общата селскостопанска политика. Данните от преброяването на земеделските стопанства се използват като база за изготвяне на извадки при провеждане на годишните продуктови анкети, за анализи и разчети при разработване, провеждане на мониторинг и отчитане на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г., за определяне на полето на наблюдение за системата за земеделска счетоводна информация, както и за актуализиране на статистическия регистър на земеделските стопанства.