К огато се стигне до принудително изпълнение, съдебният изпълнител налага запор върху заплатата, пенсията или банковата сметка на длъжника.

Когато се стигне до принудително изпълнение, съдебният изпълнител налага запор върху заплатата, пенсията или банковата сметка на длъжника.

Тази неприятна ситуация обикновено хвърля длъжника (дали като кредитоискател или като поръчител) в голяма паника. Много хора, имащи нужда от допълнителни средства, прибягват до търсене на нов кредит.

Щом след непогасяван кредит се е стигнало до запор, то със сигурност в Централния кредитен регистър (ЦКР) кредитната ви история е лоша. Принципно всяко просрочие на кредит е лош знак, който кредитополучателят дава на кредитора за неговата надеждност като коректен платец. Това прави одобрението за нов банков кредит значително по-трудно, но не и невъзможно.

В случая от значение е размерът на непогасявания потребителски кредит, каква е неговата лихва, кога е взет и какъв е срокът за погасяване. Исканата сума и финансовите възможности на кредитоискателя към момента на кандидатстване за кредит също са важни за решението на банката. Съотношението дълг/доход също притеснява банките, като на Запад неговият максимум е до 35%.

Важно е да спазвате едно златно правило: чрез нов кредит не трябва да се погасяват стари кредити.