0

М еждународното изследване PISA 2022 ще оценява нова област - творческо мислене. Това съобщи за „Монитор“ Наталия Василева, главен експерт в Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование. Тя допълни, че с международното изследване ще се проверява способността на 15-годишните за творческо мислене при решаването на различни всекидневни задачи. Оценяването включва няколко типа задачи, включително изискващи писмен отговор, визуален отговор и базирани върху симулации.

Международното изследване PISA 2022 ще оценява нова област - творческо мислене. Това съобщи за „Монитор“ Наталия Василева, главен експерт в Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование. Тя допълни, че с международното изследване ще се проверява способността на 15-годишните за творческо мислене при решаването на различни всекидневни задачи. Оценяването включва няколко типа задачи, включително изискващи писмен отговор, визуален отговор и базирани върху симулации.

В сайта на международното изследване са дадени 7 примерни задачи. Една от тях илюстрира използването на компютърни симулации. В случая той е за спестявания. Учениците трябва да използват симулатора, който е с четири променливи – период на спестявания, месечен депозит, годишна лихва и общо спестявания. Избирайки желаната от тях симулация и прилагайки различни стойности на променливите, те например ще трябва да отговорят колко месеца трябва са необходими, за да бъдат спестени 6000 лв. при депозит 100 лв. на месец и лихва 10%. 15-годишните трябва да отговарят и на твърдения, като използват симулатора. В друга от задачи пък ще се прилагат възможностите на компютърно базираното оценяване и по-специално използването на таблици с данни за сортиране и други дейности. В примера е дадена таблица с четири колони, свързана с използването на смартфоните. На учениците са дадени държава, нейното население и брой хора, които работят с такива. С един от въпросите към задачата например от децата ще се изисква да посочат каква операция трябва да извършат, за да получат отговора на четвъртата колона – част от хората, които използват смартфони. След като вече я попълнят, пък трябва да сортират данните, за да могат да посочат дали дадената им информация е вярна или не е. Възможностите на компютърно базираното оценяване могат да бъдат проверени и чрез аргументиране в геометричен контекст. На симулатора е представена карта със сиви линии (улици) и сини площи (блокови пространства). Целта на задачата е да се търсят стратегии за придвижване от една точка от друга във виртуалния град. В един от въпросите към нея трябва да посочат защо три от тях имат една и съща дължина.

„В PISA 2022 под творческото мислене се разбира умението да участваш продуктивно в генерирането, оценяването и усъвършенстването на идеи, което може да доведе до оригинални и ефективни решения, до генериране на ново знание и значими проявления на въображението“, обясни още Василева. Творческото мислене ще се изследва чрез оценка на уменията в четири области: писмено или визуално изразяване, както и решаване на обществен или научен проблем. То ще се оценява чрез три способности. Първата е умението на децата да генерират множество различни и уместни идеи. Втората способност ще проверява могат ли 15-годишните да измислят креативни идеи или подходи, които не биха хрумнали на много хора. Третото умение е свързано с оценката и усъвършенстването на идеи. Това е способността да се оценят вече съществуващи идеи и да се усъвършенстват или доразвият по начини, които не биха хрумнали на много хора. Василева добави, че чрез оценяването на творческото мислене целта е да се насърчи обществен дебат както за важността, така и за подкрепата на по-широкото включване на тази важна компетентност в различните образователни програми.

Международното изследване PISA оценява уменията на 15-годишните в три области - функционална грамотност при четене, математика и природни науки. Изследването се провежда през три години и всеки път се акцентира върху различна темата. В PISA 2022 учениците ще демонстрират знанията си по математика. Около 8000 българчета ще се включат в изследването догодина. То ще се проведе от март до май. В момента се извършват дейностите по избор на училища. „Извадката е случайна, стратифицирана по определени критерии, така че да е представителна за българската образователна система. Поради факта, че извадката за България е представителна на национално равнище, резултатите от PISA не се използват за оценка и сравняване на отделните училища или ученици“, уточни Василева. Извадката на PISA се прави на две стъпки. Първо се избират се школата. От всички училища в България, в които се обучават 15-годишни ученици, се прави извадка от Westat, САЩ. Обикновено броят на училищата, които трябва да се включат в изследването за нашата страна, е около 200. Втората стъпка е изборът на учениците. На случаен принцип от всички 15-годишни ученици от всяко училище се избират не повече от 53-ма, които да участват в изследването.

Новият момент в изследването е, че цели да разгледа и намери място на математиката в развиващия се свят, воден от нови технологии и развитие, в който гражданите правят нови преценки за себе си и за обществото, в което живеят. Затова фокусът на PISA ще е способността да се мисли математически или способността на децата да разсъждават логично и да представят аргументи по честен и убедителен начин. Изследването ще проследи умеят ли учениците да използват математическия език, за да разрешат проблем от реалния свят. През 2022-ра ще се използват четири области от съдържанието на предмета - функции и отношения; пространство и форма; количество; вероятност и данни. Те отговарят на четири теми – явления, свързани с нарастване/намаляване, геометрични апроксимации (пространство и форма); компютърни симулации и условно вземане на решения. Според математическата грамотност в PISA 2022 математиката се използва за решаване на проблем в зададен контекст. В случая задачите могат да бъдат в личен, професионален, социален и научен. Изборът на подходящи математически стратегии и представяния често зависи от контекста, в който възниква проблемът.

Обучават 350 педагози за

принципите на изследването

До края на годината са планирани обученията на общо 350 учители на тема „Методи за оценяване в международното изследване PISA 2022“. Целта е педагозите да се запознаят с това какво се оценява в PISA, с принципите и механизмите, които стоят зад тези оценявания, обясни Василева. По този начин ще се представят допирните точки между PISA и различните учебни програми, с които работят педагозите, за да могат да използват наученото при ежедневната си работа в клас. Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование провежда такива обучения от няколко години и в тях са участвали около 1000 учители от цялата страна. За тази година са предвидени осем. Те са отворени за всички учители по математика, български език и литература, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование, преподаващи от 5-и до 12-и клас. Голяма част от обучението е предвидено да протече в лекционна форма. На обучаемите ще бъде представено международното изследване, какво се оценява и как, ще бъдат предоставени и коментирани различни задачи от PISA, които са разсекретени. Всеки обучител ще постави задачи, които трябва да бъдат изпълнени от обучаемите. Целта е да съставят тестови задачи, които да следват механизмите и принципите, върху които са изградени задачите, които се използват в PISA. След това тези задачи ще бъдат представени пред цялата група и обсъдени. „Надявам се да слушат лекциите, да инициират дискусии по теми, които са ги впечатлили и да участват активно в тях. Чрез примери, взети от нашите учебни програми (по различните предмети и за различните класове), се стремим да покажем, че нещата, които се преподават в българското училище, не са толкова различни от това, което се оценява в PISA. Разбира се, без да се омаловажават разликите в самата философия, стояща зад българската образователна система и зад PISA“, сподели Василева.