0

Р егистрираната безработица в страната задържа ниското си равнище от 4.9% и през февруари. В сравнение със същия месец на миналата година се наблюдава спад с 2.0 процентни пункта. През месеца са се регистрирали нови 19 407 безработни, като броят им е с 6 185 по-нисък спрямо януари, а на годишна база се наблюдава спад от 5 490 лица. Това сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. 

Регистрираната безработица в страната задържа ниското си равнище от 4.9% и през февруари. В сравнение със същия месец на миналата година се наблюдава спад с 2.0 процентни пункта. През месеца са се регистрирали нови 19 407 безработни, като броят им е с 6 185 по-нисък спрямо януари, а на годишна база се наблюдава спад от 5 490 лица. Това сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. 

Безработните в бюрата по труда през февруари са 159 906, което е с 2 416 души по-малко от предходния месец и с близо 65 400 или с 29.0% по-малко в сравнение с година по-рано. Други 445 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в агенцията през месеца.

Новото си работно място през миналия месец са намерили 12 714 безработни. Отчита се и увеличение с 829 лица спрямо януари, а спрямо същия месец на предходната година те са с 5 516 по-малко. Работа чрез бюрата по труда откриха и 164 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

В реалната икономика са устроени 56.7% от започналите работа през февруари, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 20.0%,  следват търговията – 17.0%, хотелиерството и ресторантьорството – 8.3%, селското, горското и рибното стопанство – 5.7%, строителството – 5.5%,  държавното управление – 5.1% и др.

2 172 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 58 по програми и мерки за заетост и 2 114 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на почти  52 000 безработни лица, като само през февруари са сключени трудови договори с нови 1 230 безработни.

Продължава предоставянето на средства и по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40. Така само за месец февруари по тази процедура са одобрени заявленията на 1 776 работодатели за запазване заетостта на 37 200 работници и служители, отбелязаха от Агенцията по заетостта.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през февруари са 13 076 или с 1 288 повече от предходния месец и с 393 по-малко спрямо същия месец на 2021 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (24.1%), следват хотелиерството и ресторантьорството (20.3%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (10.9%), административните и спомагателните дейности (8.5%), селско, горско и рибно (6.3%) и държавното управление (6.1%).

Персонал, зает в сферата на персоналните услуги, машинни оператори на стационарни машини и съоръжения, продавачи, водачи на МПС и подвижни съоръжения, работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт, персонал полагащ грижи за хората, квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни, работници по събиране на отпадъци и сродни на тях, металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии, чистачи и помощници са сред най-търсените професии от бизнеса през февруари, допълниха от Агенцията.

„Активирането на неактивното население на пазара на труда е приоритет в работата на Министерство на труда и социалната политика. Тези хора винаги са разглеждани като резерв, който в последните години повишава важността си“. Това заяви социалният министър Георги Гьоков по време на онлайн среща за представяне на финалния доклад по проект „Реформиране на съществуващите и разработване на нови мерки за активиране на неактивни лица и включването им на пазара на труда в България“, изпълняван в партньорство между Агенцията по заетостта, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Европейската комисия.

В доклада се посочва, че пазарът на труда в България е отбелязал значителен напредък през последното десетилетие. Въпреки пандемията от COVID, нивата на заетост са нараснали от близо 60% сред 15-64 годишните преди 10 години до 68,5% в края на 2021 г. Изследването идентифицира групите хора в трудоспособна възраст, които не работят, и съдържа препоръки за подобряване на ефективността на програмите мерките, насочени към включването им в работа или обучение. 

В изказването си министър Гьоков представи приоритетите в държавната политика за активиране на икономически неактивните граждани. Като ефективен инструмент в тази посока той посочи инициативите "Дни на работодателя и трудовите борси", които бюрата по труда организират на местно ниво. „Около 30% от участниците в Дни на работодателя и 46% от участвалите в трудови борси през 2021 г. не са били регистрирани в бюро по труда. Това показва активиращата роля на двата инструмента, които традиционно се прилагат от Агенцията по заетостта“, добави министърът.

В последните години създадохме мобилни бюра по труда. Това е нова услуга, насочена към безработни и икономически неактивни хора и работодатели от малки населени места, която увеличава възможностите за търсенето и предлагане на труд, допълни социалният министър.