Д ържавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) се е заела с междуинституционални действия за ограничаване на проблема с просещите деца на територията на Столичната община през летните месеци.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) се е заела с междуинституционални действия за ограничаване на проблема с просещите деца на територията на Столичната община през летните месеци.

Съобщава се, че са зачестили обажданията за просещи деца по улиците и търговските обекти на столицата, включително и на Националната телефонна линия за деца 116 111. Сигналите са подадени от граждани, но става дума и за лични наблюдения на експертите.

Нито горещото време, нито минусовите температури могат да спрат някои безотговорни лица, които принуждават деца на улицата за просия, според информация на ДАЗД. Статистиката показва, че сигналите за просещи деца през 2021 г. само за първото шестмесечие са с 45% повече спрямо предходната година.

"Проблемът с просещите деца не е само в София и е изключително сериозен за цялата страна. За неговото решаване следва да се координират действията на всички ангажирани институции по места, за да има реални резултати. Няма как екипите от социални работници да са сами в своята работа, без да са подкрепени от полицията и общината. Освен това и собствениците на заведения и други обекти, както и гражданите, които забележат просещи деца, могат да са активни и да сигнализират за деца, които под формата на продавачи на различни дребни предмети, цветя, балони или мият прозорци на коли и др., всъщност просят пари под ръководството на някой възрастен." - посочва председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова.

Усилията на ДАЗД са съсредоточени в провеждането на многократни работни срещи с всички отговорни институции, на които да се обсъдят проблемите на всички заинтересовани страни и да се набележат конкретни действия за подобряване на работата им и за гарантиране на правата и интересите на децата.

В работните срещи участват представители на Главна дирекция "Национална полиция", Столичната дирекция на вътрешните работи, експерти от Агенцията за социално подпомагане, директорът и представител на отдел "Мобилна работа за деца в риск" към дирекция "Социално подпомагане" в София, както и началникът на Дома за временно настаняване на малолетни и непълнолетни в столицата.

"Представители на всяка институция, участващи в срещите споделят, какви усилия полагат и какви са трудностите и проблемите, които срещат. Целта е да се намери трайно и съвместно решение на проблема." - допълва д-р Лилова.

От ДАЗД подготвят анализ на сигналите и предприетите мерки спрямо просещите деца от страна на социалните служби. Проблемите и възникналите въпроси ще бъдат представени пред прокуратурата, за да се търси наказателна отговорност на лицата, които използват деца за просия.

Като партньор е привлечена и Столичната община, която пое ангажимент да информира собствениците и наемателите на заведения за необходимостта от своевременно сигнализиране и недопускане на просещи деца на територията на обектите. Работи се и с представителите на бизнеса и гражданите, за да се засили чувствителността на обществото към детската просия като форма на насилие. От страна на Столична община са дадени и конкретни указания на звено "Общинска полиция" за увеличаване на наблюдението в централната градска част на столицата и за съдействие на социалните работници от отдел "Мобилна работа с деца в риск".

Всеки, който забележи просещи деца в град София, може да сигнализира на телефон 0882 826269 или на Националната телефонна линия за деца 116 111, която работи 24 часа, без почивен ден, безплатно на територията на цялата страна.