0

З а близо 247 хиляди пенсионери доплащането за разликата между дохода през декември и януари ще е в размер до 5 лв., в т.ч. за 174,1 хиляди пенсионери то ще е под 1 лв. Това сочат данни на Националния осигурителен институт. Те са част от анализ на НОИ, предоставен на парламентарната комисия по труда и социалната политика. 

За близо 247 хиляди пенсионери доплащането за разликата между дохода през декември и януари ще е в размер до 5 лв., в т.ч. за 174,1 хиляди пенсионери то ще е под 1 лв. Това сочат данни на Националния осигурителен институт. Те са част от анализ на НОИ, предоставен на парламентарната комисия по труда и социалната политика. 

От 25 декември 2021 г. в сила влязоха промени в нормативната уредба, водещи до увеличение на всички пенсии, без значение на вида им, постигнато е средно увеличение от около 61 лв. на пенсиите, а в процентно изражение - 12,9 на сто. Увеличението е различно за всеки пенсионер и зависи от множество фактори, уточняват от НОИ. 
Въпреки увеличението,

за малко над 1 068 000 пенсионери получената сума през януари 2022 г. е по-малка

от изплатената през декември 2021 г. Причината изцяло се дължи на факта, че през декември 2021 г. е изплащана еднократна допълнителна сума от 120 лв. (т.нар. "ковид добавка"), а през януари 2022 г. размерът на добавката е 60 лв., т.е. двойно по-малък.


За да бъдат компенсирани доходите на пенсионерите, така, че да достигнат нивото им с включени "ковид добавки" от декември 2021 г., е необходима месечна сума от по-малко от 17 млн. лв.
За около 777, 1 хиляди пенсионери с пенсии за осигурителен стаж и възраст увеличението е по-малко, доколкото преизчислението с нова тежест на година осигурителен стаж без превръщане води до увеличение в абсолютно изражение по-малко от 60 лева, се посочва в анализау предаде БТА. Имайки предвид, че еднократната сума през декември 2021 г. е била 120 лв., а през януари 2022 г. - 60 лв., се получава намаление в общата сума от пенсия и "ковид добавката". В тази група са включени и пенсионерите с пенсии за осигурителен стаж и възраст при непълен стаж - 109, 1 хиляди души.
Минималният размер на този вид пенсии се изчислява като 85 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и той нараства от 255 лв. до 314,50 лв., т.е. увеличението е 59.50 лв., с 0.50 лв. по-малко от необходимото, за да запазят равнището на дохода през януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. без промяна, се посочва в анализа. В него се допълва, че неслучайно за 60.8 хил. пенсионери с този вид пенсии разликата между общата сума от пенсия и "ковид добавка" през декември 2021 г. и тази през януари 2022 г. е под 1 лв.

Другата голяма по обхват група са пенсионерите с пенсия за инвалидност

поради общо заболяване с процент трайно намалена работоспособност/ вид и степен увреждане между 50 и 70,99 на сто. Засегнати са 206.3 хиляди души. Близо половината от тях (98.2 хил. пенсионери) са пенсионери с пенсия в минимален размер и за тях намалението е под 1 лв.
Минималният размер на тези пенсии също се изчислява като 85 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, съответно за тях увеличението също е 59,50 лв., както и за минималните размери на пенсиите за осигурителен стаж и възраст при непълен осигурителен стаж. За останалите пенсионери, получаващи пенсия над минималния размер за този вид, преизчислението с тежест от 1,35 на сто за година стаж без превръщане не води до увеличение на пенсията в абсолютен размер от поне 60 лв. Това е очаквано, доколкото размерите на пенсиите на хората с увреждания са по-ниски - те са близки или на минималния размер за този вид. Поради това и увеличението на тежестта на година стаж от 1,2 до 1,35 на сто не води до голямо увеличение в абсолютен размер на размера на пенсията, пише в анализа.
Последната голяма по обхват група, чийто общ сбор от пенсия и ковид добавка през януари 2022 г. е по-нисък от този през декември, са

пенсионери с пенсия, несвързана с трудова дейност -около 58 хиляди души.

За тях увеличението на пенсията зависи основно от увеличението на размера на социалната пенсия за старост, а то е 14,3 на сто. Имайки предвид, че размерите на тези пенсии са по-ниски от тези за пенсиите за трудова дейност, увеличение от 14.3 на сто не може да доведе до абсолютен ръст от 60 лв. и повече, който да компенсира намалението на добавката от 120 лв. на 60 лв, пише в анализа.
Броят на пенсионерите през декември 2021г. е 2 058 098, а през януари 2022 г. 2 053 473. Средният размер на изплатената пенсия през декември 2021 е бил 473 лева, а през януари 2022 г. 535 лева. С пенсии на максимален размер през декември са били 26 741, а през януари 2022 г. 31 070, на минимален размер - през декември са 932 005, а през януари 1 092 116. От тях с пенсии за трудова дейност са 873 245 през декември, 1 033 408 през януари. Между минималния и максималния размер през декември са 1 099 352 пенсионери със среден изплатен размер от 609 лева, а през декември 930 287 пенсионери със среден изплатен размер на пенсиите 662 лева.
Имайки предвид, че увеличението на "тежестта" на година стаж в пенсионната формула от 1.2 на сто на 1.35 на сто се прилага единствено за осигурителния стаж без превръщане, внимание заслужават резултатите по отношение на пенсиите за осигурителен стаж и възраст. Общо 1 548,4 хил. пенсионери с водеща пенсия за осигурителен стаж и възраст са получавали пенсия и през декември 2021 г., и през януари 2022 г.

За тях средното увеличение в изплатения размер (без включени "ковид добавки") е 11,7 на сто,

пише в анализа на НОИ.
При пенсионерите с пенсия за осигурителен стаж и възраст при непълен стаж (чл. 68. ал. 3). средното увеличение е повлияно преди всичко от увеличението на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. При пенсионерите с пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 696 (т.нар."категорийни работници"), увеличението е повлияно преди всичко от прилагането на по-големия процент за година стаж само върху стажа без превръщане. Голяма част от зачетения стаж на тези пенсионери е с превръщане, затова и средното увеличение за тях е по-малко от пенсионерите с водеща пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсионирали се при стандартните условия, при които делът на стажа с превръщане в общия зачетен стаж е много по-малък, се отбелязва в анализа.
Най-малко средно увеличение получават пенсионерите по чл. 69 от КСО -

военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Причините са две: по-голяма част от тези пенсионери, сравнено с другите групи, получават пенсия, ограничена на максималния размер и след преизчислението с нова тежест за година стаж броят на пенсионерите с пенсия на тавана нараства.
Поради факта, че максималният размер на пенсиите нараства с 4,2 на сто, това е увеличението на пенсиите за пенсионерите с действителен размер на пенсията, надвишаващ 1440 лв. още преди да бъдат преизчислени. За останалите, чиито пенсии преди преизчислението са били под 1440 лв., но в резултат от преизчислението с по-голяма тежест на година стаж без превръщане надхвърлят 1500 лв., увеличението е по- голямо от 4.2 на сто, а пенсията им остава ограничена на новия таван. И при тази група пенсионери значителна част от зачетения стаж е стаж с превръщане, което също води до това средното увеличение за тях да е по-малко, отколкото за пенсионерите с водеща пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсионирали се при стандартните условия.