0

С толичната община търси финансиране за изработване на планове за опазване, управление и устойчиво развитие на минералните бани при прилагане принципите на интегрираната консервация. Изработването на плановете ще позволи да се определят необходимите и възможни действия, които да създадат организация и условия за още по-пълноценно интегриране на тези традиционни обекти в системата от най-значими публични пространства в столицата. За целта вече са подадени проектни предложения по процедурата „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027.

Планове

Специално за „Телеграф“ арх. Николай Каменов, директор на Дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“ към НАГ- СО, коментира, че минералните бани в София са специфични културни и балнеоложки обекти и тяхното опазване, социализиране и популяризиране ще бъде ориентирано към местното население, гостите от страната, Европа и света (с цел туризъм или бизнес), национални и международни организации, институции, научни и образователни общности. “Целеви групи в процеса на изработване и прилагане на плановете за опазване и управление ще са бизнеси с потенциал за включване в определянето и прилагането на дейностите по опазване и управление, в т.ч. от области строителни материали и строителство, изкуство и култура, туризъм, балнеология, физиотерапия и здравна профилактика, социално предприемачество, възобновяеми енергийни източници, иновативни и природобазирани технологии и пр”, каза той. По думите му възстановяването и опазването на високите архитектурно-художествени качества на сградите и прилежащите им пространства, адекватното им управление за оживяване на старите и развитие на съвременни функции в тях са много важни за хората.

Вода

Инициативата на Столичната община "Визия за София", чиято цел е споделена и дългосрочна стратегия за развитието на столицата и крайградските територии до 2050 г., е събрала информация за 31 обособени находища с общо 75 водоизточника на минерални води (каптирани извори и сондажи). Днес обаче едва 15 - 20 % от общите ресурси на минералните води (само в 10 находища) се използват за свободно точене на вода от гражданите - Банкя, Горна баня, Княжево и др., или балнеолечение - Овча купел, Железница, Панчарево. Останалите 21 находища не се използват и минералната вода изтича неоползотворена. В сравнение с ползването на минералните води преди 25 години днес употребата им е намаляла с повече от 50%.